UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI THẨM TRA BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA NHÀ NƯỚC

25/10/2007

Tối 25-10, tại Hà Nội, Ủy ban Ðối ngoại của QH họp phiên toàn thể lần thứ ba thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Nhà nước ta năm 2007, với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Son, Chủ nhiệm Ủy ban.

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Thơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Nhà nước ta năm 2007, các thành viên Ủy ban đã phát biểu nhiều ý kiến về báo cáo nói trên của Chính phủ. Các ý kiến nhận thấy, về cơ bản Báo cáo của Chính phủ đã trình bày đầy đủ, rõ ràng, phong phú tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Nhà nước ta năm 2007. Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, cung cấp nhiều thông tin bổ ích và phân tích sâu một số sự kiện quan trọng. Ủy ban Ðối ngoại nhất trí với nhận định cho rằng, công tác đối ngoại của Nhà nước ta trong năm 2007 đã được triển khai một cách chủ động, tích cực và thu được những kết quả quan trọng; đánh giá cao những thành tích đối ngoại đã đạt được trong năm qua, góp phần đắc lực vào việc nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban Ðối ngoại cho rằng Báo cáo cần tập trung nêu rõ hơn những đặc điểm mới, nổi bật của tình hình thế giới năm qua; các mặt thuận và không thuận đối với Việt Nam; đồng thời, cần phân tích cụ thể hơn nữa kết quả, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân trong công tác đối ngoại của Nhà nước ta, để có giải pháp tích cực và chủ động hơn trong thời gian tới.

Ủy ban Ðối ngoại cũng đồng ý với nhận định tổng quát về công tác đối ngoại của Nhà nước ta trong Báo cáo của Chính phủ. Bên cạnh việc triển khai nhiều hoạt động đối ngoại ở các cấp, các ngành, nhất là các hoạt động của lãnh đạo cấp cao, Ủy ban cho rằng cần nhận thức sâu sắc và có đánh giá đầy đủ về kết quả hoạt động đối ngoại, trong đó cần nêu nổi bật hai điểm mới quan trọng có liên quan đối ngoại trong năm qua. Ðó là thành công của cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XII và việc kiện toàn bộ máy, lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Qua gần một năm hoạt động, bộ máy Nhà nước mới đã tỏ rõ năng lực và quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện nhất quán và mạnh mẽ đường lối độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hóa, đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu, thiết thực; qua đó, tạo dựng được lòng tin của cộng đồng quốc tế về triển vọng phát triển của Việt Nam.

Thứ hai là, từ tháng 1-2007 nước ta là thành viên đầy đủ của WTO và ngày 16-10 vừa qua được bầu là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ðiều này đánh dấu quá trình hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo thuận lợi mở rộng hơn nữa quan hệ đối ngoại của Nhà nước ta.