HỒ SƠ TRÌNH UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC ISTANBUL VỀ TẠM QUẢN HÀNG HOÁ

03/08/2017