NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NĂM 2023

25/12/2023

Trong năm 2023, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì thẩm tra và giúp Ủy ban TVQH giải trình, chỉnh lý trình Quốc hội xem xét, thông qua 04 dự án Luật; thẩm tra 02 dự án quan trọng Quốc gia; giúp Ủy ban TVQH giám sát chuyên đề về năng lượng; triển khai thực hiện 03 giám sát, khảo sát chuyên đề của Ủy ban cũng như tham gia nhiều hoạt động đối ngoại khác…

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CẦN TRIỂN KHAI GIẢI TRÌNH NGAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THỜI SỰ, VẤN ĐỀ BỨC XÚC MÀ CỬ TRI NÊU RA

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2025

Toàn cảnh cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác năm 2023 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường vừa tổng kết, đánh giá công tác năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Ủy ban đã triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc thể hiện trên 04 lĩnh vực chính.

Đề cập về thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội phân công, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết: Trong năm 2023, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ do Lãnh đạo đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội phân công, cụ thể như sau: thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước giao; nghiên cứu góp ý cho 02 Đề án trình Bộ Chính trị; xây dựng, tham mưu nhiều văn bản góp ý của Đảng đoàn Quốc hội, 20 báo cáo tình hình thực hiện, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết số 16/2021/QH15) về Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; thẩm tra, góp ý kiến về dự thảo Đề cương Đề án Quốc hội điện tử báo cáo Đảng đoàn Quốc hội.

Về công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì thẩm tra và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp chỉnh lý trình Quốc hội xem xét, thông qua 04 dự án Luật, gồm: (1) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); (2) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); (3) Luật Viễn thông (sửa đổi); (4) Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy.

Trong năm 2023, Ủy ban đã thẩm tra 02 dự án quan trọng Quốc gia về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Hồ chứa nước Ka pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trong Nghị quyết của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trong năm 2023, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nghiên cứu tài liệu, tổ chức khảo sát thực tế, hội thảo khoa học phục vụ nhiệm vụ thẩm tra Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng báo cáo rà soát các luật gửi Thường trực Ủy ban Pháp luật thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban cũng đã phối hợp thẩm tra trên 20 dự án Luật, Tờ trình, Báo cáo của Chính phủ theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV trên cơ sở để nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tham gia góp ý về đề nghị bổ sung dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; tham gia thẩm tra đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6.

Về công tác giám sát: Chủ trì, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” và ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Triển khai thực hiện 03 giám sát, khảo sát chuyên đề của Ủy ban về “Việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường”; “Việc thực thị chính sách pháp luật về chuyển đổi số”, “Việc thực thi chính sách pháp luật về thị trường khoa học và công nghệ dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối năm 2023.

Về tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các công trình quan trọng quốc gia: Ủy ban đã tổ chức giám sát về tình hình triển khai dự án đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 66/2013/QH13; tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; tình hình thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, Ủy ban còn xây dựng nhiều báo cáo kết quả giám sát về văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách năm 2022; báo cáo thẩm tra nhiệm vụ, ngân sách năm 2023, dự kiến nhiệm vụ, ngân sách năm 2024 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6; báo cáo trả lời kiến nghị cử tri về nội dung liên quan thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; báo cáo thẩm tra việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 theo phân công tại Kế hoạch số 435/KH- UBTVQH15.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cử đại diện tham gia 03 Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia, phối hợp với các cơ quan hữu quan phục vụ hoạt động chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia phối hợp thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kinh tế-xã hội; thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước,...

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giám sát tại doanh nghiệp Thaco Quảng Nam.

Về công tác đối ngoại: Trong năm 2023, Ủy ban đã tiến hành một số hoạt động đối ngoại chính như: Chủ nhiệm Ủy ban tham gia Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn thăm Hàn Quốc (từ ngày 19-29/3/2023); tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria (từ ngày 21-27/9/2023). Đại diện Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trườngg đã tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội đồng lần thứ 146 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-146) và các Hội nghị liên quan tổ chức tại Manama, Bahrain (từ ngày 11-15/3/2023); tham gia Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội sinh thái quốc tế Nevsky lần thứ 10 tại Liên bang Nga (từ ngày 23- 28/5/2023); tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tham dự Hội nghị Bộ trưởng về Cộng đồng phát thải bằng 0 Châu Á (AZEC) tại Nhật Bản (từ ngày 03-04/3/2023); tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Diễn đàn lãnh đạo ASEAN-Hàn Quốc tại Jeju, Hàn Quốc (từ ngày 01-02/6/2023).

Đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tham dự Diễn đàn toàn cầu của Mạng lưới những người thực hiện của PIEVC cho các đánh giá về rủi ro khí hậu và tổn thương đối với cơ sở hạ tầng tại Vancouver, Canada (từ ngày 16 - 21/4/2023); tham gia Đoàn công tác của dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP-GIZ) với chủ đề “Chính sách liên kết phát triển vùng, quy hoạch đô thị hạ tầng bền vững, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại CHLB Đức và Thụy Sỹ (từ ngày 06-17/5/2023); tham gia Hội nghị COP28 tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất; tham gia chương trình của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tổ chức tại Việt Nam...

Đoàn Đại biểu các cơ quan Quốc hội Việt Nam tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng tại Australia.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đã tổ chức khóa học tổng quát về chuyển dịch năng lượng tại Australia đầu tháng 8/2023 phục vụ chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại diện Thường trực Ủy ban tham gia cùng Lãnh đạo Quốc hội đón tiếp các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc với Quốc hội Việt Nam; tiếp và làm việc với khách quốc tế theo đề nghị của Ủy ban Đối ngoại. Ủy ban đã phối hợp với dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP-GIZ) đánh giá các hoạt động hợp tác năm 2022, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hợp tác năm 2023 giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và MCRP-GIZ.

Đánh giá về các nhiệm vụ, hoạt động trong năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy khẳng định: Ủy ban đã triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn, bao gồm cả lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong điều kiện nguồn nhân lực hạn chế, eo hẹp về thời gian; các văn bản Luật, Nghị quyết, báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát... đều được chuẩn bị công phu, có chất lượng tốt.

Do chủ động trong kế hoạch, quán triệt phương châm “từ sớm, từ xa”; bố trí nhân lực hợp lý, phương pháp tổ chức làm việc khoa học nên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các nội dung do Ủy ban thẩm tra đã thể chế hóa đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, ý kiến, kết luận của Bộ Chính trị cũng như yêu cầu đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bám sát yêu cầu của đời sống kinh tế-xã hội; bảo đảm tính khả thi và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; công tác giám sát đã tạo hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội, các kiến nghị giảm sát đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong thực thi pháp luật.

Thường trực Ủy ban đã thực hiện tốt việc điều hành, tổ chức thực hiện các công việc của Ủy ban; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương trong các hoạt động liên quan; tổ chức tốt các phiên họp toàn àn thể Ủy ban, các đoàn giám sát, khảo sát để huy động sự tham gia của các thành viên Ủy ban.

Các thành viên của Ủy ban tích cực, trách nhiệm cao trong tham gia công tác xây dựng pháp luật, giám sát của Ủy ban, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tại diễn đàn Quốc hội, hội nghị, hội thảo; thực hiện tốt chức trách của đại biểu Quốc hội và thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường./.

Bích Lan