ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 4 HỌP CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI

ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 4 HỌP CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI

Chiều ngày 28/02, Đoàn Công tác số 4 tổ chức cuộc họp chuẩn bị triển khai công tác tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.