BẢO ĐẢM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ KHOÁNG SẢN VÀ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BẢO ĐẢM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ KHOÁNG SẢN VÀ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại Phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Luật Địa chất và khoáng sản diễn ra sáng 17/4, các đại biểu, chuyên gia thống nhất cho rằng, việc xây dựng, ban hành Luật Địa chất và khoáng sản cần đáp ứng yêu cầu thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; góp phần bảo đảm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.