QUỐC HỘI KHOÁ IV (1971-1975)

14/03/2007 14:00

Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm:

Quốc hội khoá IV đã tiếp tục động viên quân và dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: ở miền Nam tăng cường đấu tranh giải phóng dân tộc, ở miền Bắc kiên trì bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, động viên sức người, sức của cho tiền tuyến lớn đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.
Sau khi Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết, Quốc hội đã thông qua những biện pháp đấu tranh để bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định. Ðồng thời, Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng của Nhà nước ta nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, ổn định đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng; tiếp tục sự nghiệp xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng đồng bào miền Nam hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Quốc hội khoá IV là Quốc hội chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên trì và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, là Quốc hội khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, chuẩn bị đưa đất nước tiến vào thời kỳ mới.

Kỳ họp thứ nhất: Họp từ ngày 6 đến 10-6-1971, tại Hà Nội, đã bầu:

 • Chủ tịch nước: Tôn Ðức Thắng.
 • Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Lương Bằng.
 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm 24 thành viên chính thức và 3 thành viên dự khuyết; Chủ tịch: Trường Chinh.
 • Hội đồng Chính phủ; Thủ tướng: Phạm Văn Ðồng.
 • Các Uỷ ban Thường trực của Quốc hội: Uỷ ban dự toán pháp luật; Uỷ ban kế hoạch và ngân sách; Uỷ ban thống nhất; Uỷ ban dân tộc; Uỷ ban văn hoá và xã hội.

Các văn bản pháp quy đã thông qua: 1 pháp lệnh.
· Pháp lệnh Quy định việc bảo vệ rừng (ban hành ngày 11-9-1972).

Số liệu cơ bản:

Ngày bầu cử: 11-4-1971
Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,88%
Tổng số đại biểu được bầu: 420

Thành phần đại biểu Quốc hội:

 • Công nhân: 94
 • Nông dân: 90
 • Tiểu thủ công: 8
 • Cán bộ chính trị: 101
 • Quân đội: 27
 • Nhân sĩ, tôn giáo: 13
 • Cán bộ văn hoá, giáo dục, pháp luật: 34
 • Cán bộ kinh tế, khoa học kỹ thuật:53
 • Ðảng viên: 317
 • Ngoài Ðảng: 103
 • Dân tộc: 73
 • Phụ nữ: 125
 • Thanh niên: (20-30 tuổi): 82
 • Phụ lão (trên 60 uổi): 51
 • Anh hùng: 28
 • Chiến sĩ thi đua: 110
 • Cán bộ ở Trung ương: 109
 • Cán bộ ở địa phương: 257