Lịch sử Quốc hội Việt Nam - Tập 3

29/03/2013

Ngày 30-4-1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Yêu cầu cấp bách sau ngày toàn thắng là nhanh chóng thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Vì vậy, tháng 11-1975, đoàn đại biểu hai miền Nam - Bắc đã họp Hội nghị hiệp thương chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh quyết nghị “cần hoàn thành thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thống nhất trọn vẹn nhất”. Trong toàn bộ quá trình hoàn thành thống nhất Tổ quốc, khâu chính là thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Vì vậy, Hội nghị hiệp thương chính trị quyết định tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên cả nước Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung thống nhất. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25-4-1976. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước sau lần đầu tổ chức ngày 6-1-1946.

Bàn về lập hiến

18/01/2012

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia, quy định những vấn đề quan trọng nhất về thể chế chính trị, các nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946, cho đến nay, nước ta đã có thêm Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001). Mỗi bản Hiến pháp được ban hành đều phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn

25/07/2012

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1946 - 2006) và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (2000 - 2005), dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp biên soạn và xuất bản cuốn sách "Quốc hội Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn".