Bàn về lập hiến

18/01/2012

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia, quy định những vấn đề quan trọng nhất về thể chế chính trị, các nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946, cho đến nay, nước ta đã có thêm Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001). Mỗi bản Hiến pháp được ban hành đều phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn

25/07/2012

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1946 - 2006) và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (2000 - 2005), dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp biên soạn và xuất bản cuốn sách "Quốc hội Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn".