VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP III 1964 - 1971

NGHỊ QUYẾT SỐ 1067 NQ/TVQH NGÀY 01- 4-1971 CỦA
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁC CHỨC VỤ
LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA UỶ BAN NÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA


 

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa, và căn cứ vào Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm các thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ:

- Đồng chí Hoàng Anh giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương.

- Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm Bộ trưởng, giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Văn Lộc Bộ trưởng, giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương. 

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Chủ tịch

TRƯỜNG CHINH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội.