VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP III 1964 - 1971

NGHỊ QUYẾT SỐ 780 NQ/TVQH NGÀY 11-8-1969 CỦA
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI VÀ
THÀNH LẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC MỚI TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ BỔ NHIỆM,
MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
 

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và căn cứ vào Điều 3, Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn việc sửa đổi và thành lập một số tổ chức mới trong bộ máy nhà nước;

- Chia Bộ Công nghiệp nặng thành hai Bộ và một Tổng cục thuộc Hội đồng Chính phủ:

+ Bộ Điện và Than,

+ Bộ Cơ khí và Luyện kim,

+ Tổng cục Hóa chất;

- Thành lập Bộ Lương thực và Thực phẩm trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Lương thực và ngành Công nghiệp chế biến thực phẩm tách từ Bộ Công nghiệp nhẹ ra;

- Thành lập Bộ Vật tư trên cơ sở bộ máy của Tổng cục Vật tư hiện nay;

- Thành lập Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ.

2. Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên trong Hội đồng Chính phủ:

- Đồng chí Đỗ Mười giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Phủ Thủ tướng;

- Đồng chí Trần Danh Tuyên thôi giữ chức Chủ nhiệm
Văn phòng Công nghiệp Phủ Thủ tướng, để giữ chức Bộ trưởng Bộ Vật tư;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính - Thương nghiệp Phủ Thủ tướng, để giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Mai thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng để giữ chức Bộ trưởng Bộ Điện và Than;

- Đồng chí Đinh Đức Thiện thôi giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng, để giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim;

- Đồng chí Ngô Minh Loan thôi giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Trung Quốc, để giữ chức Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm;

- Đồng chí Nguyễn Lam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, để giữ chức Bộ trưởng kiêm Phó Chủ nhiệm thứ nhất Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Đồng chí Đặng Thí giữ chức Bộ trưởng kiêm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Đồng chí Nguyễn Văn Kha giữ chức Bộ trưởng kiêm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Đồng chí Hoàng Anh thôi giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp Phủ Thủ tướng.
 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Chủ tịch

TRƯỜNG CHINH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội.