VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP III 1964 - 1971

NGHỊ QUYẾT SỐ 453 NQ/TVQH NGÀY 30-10-1967
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC
THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỨC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA


 

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 29 của Luật tổ chức Quốc hội,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

- Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi kiêm chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng;

- Đồng chí Nguyễn Côn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng;

- Đồng chí Hoàng Anh, Chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp Phủ Thủ tướng, thôi kiêm chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp;

- Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính - Thương nghiệp Phủ Thủ tướng, thôi kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước;

- Đồng chí Đỗ Mười giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước;

- Đồng chí Hoàng Quốc Thịnh, nguyên quyền Bộ trưởng Bộ Nội thương, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Chủ tịch

TRƯỜNG CHINH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội.