VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VI(QUYỂN 2) 1984 - 1987

 

NGHỊ QUYẾT SỐ 782NQ/HĐNN7
NGÀY 16-02-1987 CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC KIỆN TOÀN MỘT BƯỚC CÁC CƠ QUAN
THUỘC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG, CỬ VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN
CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ :

a) Kiện toàn một bước các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng:

1. Thành lập Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm trên cơ sở hợp nhất ba Bộ: Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp Thực phẩm và Bộ Lương thực.

2. Thành lập Bộ Năng lượng trên cơ sở hợp nhất hai Bộ: Bộ Điện lực và Bộ Mỏ và Than.

Đổi tên Tổng cục Địa chất thành Tổng cục Mỏ và Địa chất.

3. Thành lập Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở hợp nhất hai Bộ: Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội.

4. Thành lập Bộ Thông tin. Giải thể Uỷ ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam.

5. Thành lập Uỷ ban Quan hệ Kinh tế với nước ngoài.

6. Thống nhất công tác giáo dục trẻ em vào Bộ Giáo dục trên cơ sở sáp nhập Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em vào Bộ Giáo dục. Thống nhất công tác dạy nghề vào Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp trên cơ sở sáp nhập Tổng cục Dạy nghề vào Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

7. Giải thể Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ.

b)  Cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng :

1. Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Trần Quỳnh thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

2. Đồng chí Nguyễn Khánh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng.

Đồng chí Đoàn Trọng Truyến thôi giữ chức Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đồng chí Vũ Đình Liệu thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

4. Đồng chí Trần Đức Lương giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

5. Đồng chí Đoàn Duy Thành giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

6. Đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra Nhà nước.

Đồng chí Bùi Quang Tạo thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra Nhà nước.

7. Đồng chí Lê Đức Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Văn Tiến Dũng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

8. Đồng chí Phạm Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thôi kiêm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Mai Chí Thọ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

9. Đồng chí Nguyễn Công Tạn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

10. Đồng chí Hoàng Quy thôi giữ chức Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng chí Đậu Ngọc Xuân giữ chức Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

11. Đồng chí Vũ Tuân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính để giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

Đồng chí Nguyễn Chí Vu thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

12. Đồng chí Vũ Ngọc Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Năng lượng.

Đồng chí Phạm Khai thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Điện lực.

13. Đồng chí Phan Thanh Liêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim.

Đồng chí Nguyễn Văn Kha thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim.

14. Đồng chí Phan Văn Tiệm giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước.

15. Đồng chí Trần Văn Phác giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa.

16. Đồng chí Trần Hồng Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

17. Đồng chí Phạm Minh Hạc giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

18. Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Đào Thiện Thi thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động.

Đồng chí Song Hào thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội.

19. Đồng chí Trần Hoàn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin.

 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chủ tịch

TRƯỜNG CHINH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội