VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VI(QUYỂN 2) 1984 - 1987

 

NGHỊ QUYẾT
SỐ 780NQ/HĐNN7 NGÀY 16-02-1987
CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BẦU CỬ Ở TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 15 của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ :

Thành lập Hội đồng bầu cử ở Trung ương theo danh sách sau đây, để phụ trách tổ chức việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VIII:

- Đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

- Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước.

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Xiển, Tổng Thư ký Đảng Xã hội Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Khánh, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng.

- Đồng chí Trần Quốc Hương, Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng.

- Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban trù bị Đại hội Nông dân tập thể Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Thị Định, Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Đồng chí Vũ Mão, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Linh mục Võ Thành Trinh, Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam.

- Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương giáo Hội Phật giáo Việt Nam.

- Đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Dân tộc Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

- Đồng chí Trần Trọng Tân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương.

- Đồng chí Huỳnh Cương, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang.

- Đồng chí KrorKrơn (Nguyễn Văn Sỹ), Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Đồng chí Ama Pui, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc.

- Đồng chí Nguyễn Nam Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

- Đồng chí Vũ Trọng Kiên, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ.

 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chủ tịch

TRƯỜNG CHINH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội