VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VI(QUYỂN 2) 1984 - 1987

 

NGHỊ QUYẾT
SỐ 735NQ/HĐNN7 NGÀY 21-6-1986 CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC CỬ
VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN
CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp và Điều 28 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

1. Đồng chí Tố Hữu thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Đồng chí Võ Chí Công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

2. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thôi kiêm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

- Đồng chí Bùi Danh Lưu giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

3. Đồng chí Chu Tam Thức thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Đồng chí Vũ Tuân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm để giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Đồng chí Lê Đức Thịnh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

- Đồng chí Hoàng Minh Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

5. Đồng chí Lê Khắc thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Đồng chí Đoàn Duy Thành giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

6. Đồng chí Nguyễn Duy Gia thôi giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Đồng chí Lữ Minh Châu giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước.

7. Đồng chí Nguyễn Chấn thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa.

 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chủ tịch

TRƯỜNG CHINH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội.