VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VI(QUYỂN 1) 1981 - 1983

 

NGHỊ QUYẾT SỐ 166NQ/HĐNN7
NGÀY 23-4-1982 CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
VỀ VIỆC CỬ VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp và Điều 28 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

QUYẾT NGHỊ:

Cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

1. Đồng chí Võ Văn Kiệt giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Lam thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

2. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng để giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Đồng chí Đinh Đức Thiện thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Đồng chí Vũ Đình Liệu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đồng chí Võ Chí Công thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

4. Đồng chí Trần Phương thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương để giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

5. Đồng chí Phan Ngọc Tường giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Đồng chí Lê Đức Thịnh giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

7. Đồng chí Nguyễn Chí Vu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

Đồng chí Trần Hữu Dư thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

8. Đồng chí Chu Tam Thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng chí Hoàng Anh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Đồng chí Hoàng Đức Nghi giữ chức Bộ trưởng Bộ Vật tư.

Đồng chí Trần Sâm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Vật tư.

10. Đồng chí Đặng Hồi Xuân giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng chí Vũ Văn Cẩn thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

11. Đồng chí Đặng Hữu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật.

Đồng chí Lê Khắc thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật.

12. Đồng chí Bùi Quang Tạo giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ.

Đồng chí Trần Nam Trung thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ.

13. Đồng chí Song Hào giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Dương Quốc Chính thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội.

14. Đồng chí Nguyễn Hữu Thụ giữ chức Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

Đồng chí Đặng Thí thôi giữ chức Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chủ tịch

TRƯỜNG CHINH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội