TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
VỀ DANH SÁCH NHỮNG VỊ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
(Do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt trình bày tại kỳ họp thứ 9,
Quốc hội khoá VIII, ngày 10-8-1991)
 

Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội,

Tôi xin trình Quốc hội danh sách các đồng chí được đề nghị bổ sung vào Hội đồng Bộ trưởng:

1. Đồng chí Phan Văn Khải, thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

2. Đồng chí Đoàn Khuê, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Liên Xô nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

5. Đồng chí Đỗ Quốc Sam, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước nay giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

6. Đồng chí Lê Văn Triết, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thương nghiệp nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch.

Do tính chất và phương thức hoạt động của ngành Du lịch thuộc ngành Kinh doanh dịch vụ gắn với phương thức hoạt động của ngành Thương mại nhiều hơn, xin đề nghị Quốc hội chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành Du lịch từ Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch sang Bộ Thương nghiệp phụ trách, do đó, đổi tên Bộ Thương nghiệp thành Bộ Thương mại và Du lịch và đổi tên Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch thành Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao.

Xin đề nghị Quốc hội xem xét và quyết định.

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội