TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
VỀ DANH SÁCH NHỮNG VỊ THÔI GIỮ NHIỆM VỤ TẠI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
(Do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt trình bày tại kỳ họp thứ 9,
Quốc hội khoá VIII, ngày 10-8-1991)
 

Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội,

Tôi xin trình Quốc hội danh sách các đồng chí thôi giữ nhiệm vụ tại Hội đồng Bộ trưởng:

1. Đồng chí Võ Nguyên Giáp thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

2. Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

3. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

4. Đồng chí Lê Đức Anh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để nhận nhiệm vụ do Bộ Chính trị Trung ương Đảng phân công.

5. Đồng chí Mai Chí Thọ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

6. Đồng chí Hoàng Minh Thắng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp, để nhận công tác khác.

Xin đề nghị Quốc hội xem xét và quyết định.

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội