BIÊN BẢN CỦA BAN KIỂM PHIẾU BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
TẠI KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHOÁ VIII, NGÀY 09-8-1991
 

Ngày 09 tháng 8 năm 1991, hồi 11 giờ 30, Ban kiểm phiếu gồm có các đồng chí:

1. Phan Minh Tánh, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban;

2. Phương Kim Dung, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội,
Uỷ viên;

3. Trần Thiện Tứ, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên;

4. Trương Thị Khuê, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Uỷ viên;

5. Nguyễn Quốc Thước, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ Tĩnh, Uỷ viên;

6. Trần Mai Hương, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Uỷ viên;

7. K’Tuất, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Uỷ viên.

Ban kiểm phiếu đã họp để làm biên bản xác định kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

1. Đồng chí được giới thiệu ứng cử:

Võ Văn Kiệt

2. Kết quả bầu cử:

- Tổng số đại biểu Quốc hội:            490

- Số đại biểu có mặt:                       445

- Số phiếu đã phát ra:                      445

- Số phiếu thu về:                445

- Số phiếu hợp lệ:                            444

- Số phiếu không hợp lệ:                  01

- Số phiếu trắng:                              0

Kết quả số phiếu bầu: đồng chí Võ Văn Kiệt được 426 phiếu.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều 20 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Điều 18 của Nội quy về kỳ họp Quốc hội, đồng chí Võ Văn Kiệt được quá nửa số phiếu bầu so với tổng số đại biểu Quốc hội, trúng cử Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Biên bản này làm tại Hội trường Ba Đình.

 

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

PHAN MINH TÁNH

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội