VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VII (1987-1992) Quyển 1 1987-1989


NGHỊ QUYẾT SỐ 67 NQ/HĐNN8 NGÀY 10-5-1988 CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
VỀ VIỆC CỬ VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 28 Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng:

1. Đồng chí Đoàn Duy Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng để nhận công tác khác;

3. Đồng chí Nguyễn Văn Chính thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước để nhận công tác khác;

4. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra Nhà nước, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước.

 

 

 

                     HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
   NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Chủ tịch

                        VÕ CHÍ CÔNG

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội