VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VII (1987-1992) Quyển 1 1987-1989


NGHỊ QUYẾT SỐ 58 NQ/HĐNN8 NGÀY 11-3-1988 CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
 VỀ VIỆC CỬ ÔNG VÕ VĂN KIỆT, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC CỦA
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG LÀM QUYỀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 98 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Từ nay đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch mới của Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch thường trực của Hội đồng Bộ trưởng, Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

 

 

                 TM. HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Chủ tịch

                      VÕ CHÍ CÔNG

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội