VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VIII (1992-1997) Quyển 4 1996-1997


NGHỊ QUYẾT SỐ 360 NQ/UBTVQH9 NGÀY 19-4-1997
CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGÀY BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA X VÀ THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ Ở TRUNG ƯƠNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều14 và Điều 54 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X  vào ngày chủ nhật, 20 tháng 7 năm 1997.

Điều 2. Thành lập Hội đồng bầu cử ở Trung ương để lãnh đạo việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, gồm 21 vị sau đây:

- Chủ tịch: Ông Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

- Các Phó Chủ tịch:

+ Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước.

+ Ông Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

+ Ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tổng Thư ký:  Ông Vũ Mão, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Các Ủy viên:

- Ông Phùng Văn Tửu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

- Ông Đặng Quân Thụy, Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Ông Y Ngông Niêk Đăm, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

- Ông Hoàng Bích Sơn, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.

- Ông Phan Minh Tánh, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Ông Vũ Đình Cự, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

- Ông Nguyễn Văn Yểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội.

- Ông Trần Văn Đăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 - Ông Đỗ Quang Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ.

- Ông Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Ông Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

- Bà Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Ông Trần Văn Quang, Thượng tướng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam.

- Ông Phạm Thanh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Chủ tịch

 NÔNG ĐỨC MẠNH

 

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội