THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

23/11/2023

Ngày 23/11/2023, thay mặt Hội đồng Tuyển dụng công chức của VPQH năm 2023, Chủ tịch Hội đồng – Phó Chủ nhiệm Phạm Đình Toản đã ký ban hành Thông báo số 3050 /TB-HĐTD về chỉ tiêu tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC NĂM 2023

-------------- 

Số:  3050 /TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

   

   Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023

---------------------------- 

 

Triển khai tổ chức thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023, căn cứ công tác quản lý và sử dụng biên chế, Hội đồng tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 thông báo tổng chỉ tiêu thi tuyển đối với Vụ Thông tin năm 2023 là 04 chỉ tiêu.

Hội đồng tuyển dụng thông báo./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ nhiệm VPQH (báo cáo);

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;

- Vụ Thông tin;

- Cổng thông tin điện tử Quốc hội;

- Vụ Tin học (để đăng lên E-offcie);

- Lưu HC, TCCB (ĐTBD), HĐTT;

Epas: 175836

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Phạm Đình Toản