THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ÔN THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

08/11/2023

Thay mặt Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023, ngày 08/11, Chủ tịch Hội đồng Phạm Đình Toản - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã ký Thông báo số 2919 /TB-HĐTD về thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC NĂM 2023

------------------ 

Số:  2919 /TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------- 

     

Hà Nội, ngày 08 tháng  11  năm 2023

 

THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023

----------------------------------- 

Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; căn cứ Thông báo số 2882/TB-HĐTD ngày 02/11/2023 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và danh sách thí sinh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng thông báo về thời gian, địa điểm, hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm (vòng 1) và hướng dẫn môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) tại kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: thứ Bảy ngày 11/11/2023

Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội,

       số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Lịch hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Buổi sáng thứ Bảy ngày 11/11/2023

Từ 7h45-8h00

Ổn định tổ chức

Hội trường tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa

Từ 8h00-09h00

Hướng dẫn môn kiến thức chung

Từ 09h30 – 10h30

Hướng dẫn môn ngoại ngữ

Tiếng Anh

Hội trường tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội

Tiếng Trung

Phòng 923, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội

Buổi chiều thứ Bảy  ngày 11/11/2023

Từ 14h00-15h30

Hướng dẫn môn nghiệp vụ chuyên ngành (theo từng đơn vị dự tuyển)

Tại Tòa nhà D5,

Đại học Bách khoa

Hội đồng tuyển dụng thông báo và đề nghị các vụ, cục, đơn vị thông báo cho thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại đơn vị mình. Thông báo này được đăng tại Cổng Thông tin điện tử Quốc hội (www.quochoi.vn), Trang thông tin điện tử nội bộ của Văn phòng Quốc hội để thí sinh có tên trong danh sách biết lịch hướng dẫn thi.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ nhiệm VPQH (báo cáo);

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;

- Các vụ, cục, đơn vị có thí sinh dự tuyển;

- Cổng thông tin điện tử Quốc hội;

- Vụ Tin học (để đăng lên E-offcie);

- Lưu HC, TCCB (ĐTBD), HĐTT;

Epas: 170609

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Phạm Đình Toản