THÔNG BÁO SỐ 2882/TB-HĐTD VỀ BỔ SUNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ DANH SÁCH THÍ SINH

03/11/2023

Thay mặt Hội đồng tuyển dụng công chức VPQH, ngày 02/11/2023, Chủ tịch Hội đồng Phạm Đình Toản đã ban hành Thông báo số 2882/TB-HĐTD về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và danh sách thí sinh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2023

-----------------

Số: 2882/TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng

và danh sách thí sinh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

------------------------------- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1370/KH-VPQH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về thi tuyển và xét tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2023; Thông báo số 1436/TB-VPQH ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Quốc hội về việc thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023; Hội đồng tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 (viết tắt là Hội đồng) đã họp, cho ý kiến và báo cáo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về tuyển dụng công chức. Hội đồng xin thông báo như sau:

1. Bổ sung chi tiêu tuyển dụng

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, Văn phòng Quốc hội thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng như sau:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng theo Kế hoạch số 1370/KH-VPQH

Chỉ tiêu tuyển dụng được bổ sung

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng

1

Thư viện Quốc hội

02

01

03

2

Vụ Kế hoạch - Tài chính

02

02

04

3

Vụ Thông tin

03

02

05

2. Danh sách thí sinh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

- Danh sách 365 thí sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông báo số 1436/TB-VPQH ngày 21/6/2023 của Văn phòng Quốc hội và đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định (Có danh sách kèm theo).

Yêu cầu thí sinh tự kiểm tra thông tin tại Danh sách thí sinh. Thí sinh chưa nộp bản công nhận văn bằng nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị nộp bổ sung bản công nhận văn bằng trước ngày 10/11/2023. Trường hợp trước ngày 10/11/2023, thí sinh chưa bổ sung bản công nhận văn bằng nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn thì sẽ không được tham dự kỳ thi.

- Danh sách 96 hồ sơ không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông báo số 1436/TB-VPQH ngày 21/6/2023 của Văn phòng Quốc hội. Hội đồng thông báo đến từng thí sinh tham gia dự tuyển theo địa chỉ đã khai tại phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh.

3. Hội đồng sẽ thông báo lịch hướng dẫn thi trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ nhiệm VPQH (báo cáo);

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;

- Các vụ, cục, đơn vị có thí sinh dự tuyển;

- Cổng thông tin điện tử Quốc hội;

- Vụ Tin học (để đăng lên E-offcie);

- Lưu HC, TCCB.

    E-pas: 168792.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Phạm Đình Toản

 

 

Danh sách chi tiết xem tại file đính kèm: