THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2 XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2023

07/09/2023

Ngày 07/9, thay mặt Hội đồng Tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023, Chủ tịch Hội đồng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Thông báo số 2282/TB-HĐTD về kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH, SỐ THỨ TỰ PHỎNG VẤN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2023 THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ

--------------- 

Số: 2282/TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------  

 

 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

--------------------------- 

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2023, ngày 29/8/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (viết tắt là Hội đồng tuyển dụng) đã tổ chức phỏng vấn đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Hội đồng tuyển dụng thông báo như sau:

1. Kết quả Phỏng vấn:

a.. Đối với thí sinh dự tuyển vào Vụ Xã hội

Số TT

Số báo danh

Họ và tên

Kết quả

(thang điểm 100)

  1.  

XH-01

Phạm Nhật Minh

70

b. Đối với thí sinh dự tuyển vào Vụ Pháp luật

Số TT

Số báo danh

Họ và tên

Kết quả  (thang điểm 100)

  1.  

PL-01

Phùng Phương An

65

  1.  

PL-02

Lê Thị Hồng Hạnh

59

  1.  

PL-03

Vũ Thanh Huyền

70,6

  1.  

PL-04

Nguyễn Khánh Linh

61,8

  1.  

PL-05

Vũ Quang Trung

55,6

2. Các đơn vị có thí sinh dự tuyển có trách nhiệm thông báo kết quả phỏng vấn đến thí sinh tham gia dự tuyển tại đơn vị.

3. Văn phòng Quốc hội gửi thẩm tra lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển. Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị, Văn phòng Quốc hội sẽ Thông báo để thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và ban hành Quyết định tuyển dụng công chức.

Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ nhiệm VPQH (báo cáo);

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;

- Vụ Pháp luật, Vụ Xã hội;

- Cổng thông tin điện tử Quốc hội;

- Vụ Tin học (để đăng lên E-offcie);

- Lưu HC, TCCB.

    E-pas: 146773.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Nguyễn Mạnh Hùng

 

(Vụ Tổ chức)