ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH VPQH LẦN THỨ III: PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, TRUYỀN THỐNG “TRUNG THÀNH - ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - ĐỔI MỚI”

30/10/2022

453 lượt xem

Ngày 30/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội đã diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương dự và chỉ đạo Đại hội.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2027

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027​

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội đã đoàn kết, cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp với quy mô, điều kiện và nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, nâng cao chất lượng hoạt động và góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội luôn phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp và Nghị quyết của Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ của cơ quan; thực hành tiết kiệm, tích cực xây dựng văn hóa công sở, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác, sinh hoạt. Các đồng chí trong Ban Chấp hành luôn tích cực, tâm huyết với công tác Hội. Tích cực hưởng ứng và tham gia vào các phong trào chung, các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, nghĩa tình; góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, được Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chúc mừng BCH Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa III.

Về công tác hội, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội; duy trì chế độ hội, họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ theo quy chế; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, động viên, chia sẻ để hội viên khắc phục khó khăn an tâm công tác, nhất là dịp đại dịch COVID-19; coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; công tác kiện toàn tổ chức, tiếp nhận, kết nạp hội viên mới và chuyển sinh hoạt của hội viên theo quy định, Chi hội đảm bảo triển khai nhiệm vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định tiếp tục vận động hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ nhân dân. Đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội; lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng các văn bản của cơ quan, đơn vị, nhất là các văn bản liên quan đến hoạt động của Hội và hội viên; quan tâm đến hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương biểu dương thành tích mà Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ II

Thay mặt Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Trịnh Giáng Hương biểu dương thành tích mà Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời khẳng định, Hội viên Cựu chiến binh trong cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện có kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Hội Cựu chiến binh cơ quan đã làm tốt công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ hội viên, kiên định về chính trị tư tưởng, bản lĩnh của cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đề nghị, Hội cần tiếp tục tham mưu cho các tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt là quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bản lĩnh của cựu chiến binh trong tình hình mới. Phát huy hơn nữa sự đoàn kết, vận động cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổ chức có hiệu quả các hoạt động của Hội làm tốt nhiệm vụ giáo dục yêu nước, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của hội và là trách nhiệm, là tình cảm của cựu chiến binh đối với thanh niên…

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa III nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Mười tiếp tục được tín nhiệp bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa III. Đại hội cũng đã bầu ra đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp trên. 100% hội viên tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Trân trọng giới thiệu một số hình tại tại Đại hội:

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027​.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu tại Đại hội.
 
Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Đại hội.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chúc mừng BCH Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa III.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chúc mừng các đồng chí nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tặng hoa chúc mừng các đồng chí BCH Hội khóa II không tái cử.

Chương trình Văn nghệ của Đoàn Thành viên và Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ  quan Văn phòng Quốc hội chào mừng Đại hội.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng