PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHẠM ĐÌNH TOẢN: CHI BỘ QP&AN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

18/10/2022 17:18

Chiều ngày 18/10, Chi bộ Quốc phòng và An ninh tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Tổ trưởng Tổ đảng cùng Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản dự và chỉ đạo Đại hội.

ĐẠI HỘI CHI BỘ DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2022 - 2025: ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022-2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Quốc phòng và An ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh; sự cố gắng, phát huy trách nhiệm của các đảng viên, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo về chính trị, công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Phát huy được sức mạnh của tập thể và vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên, tinh thần đoàn kết thống nhất, sự hợp tác, chia sẻ chân thành giữa cấp trên, cấp dưới, giữa đồng chí, đồng nghiệp, giữa các nhóm công việc. Vì vậy, đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước xây dựng nền nếp tổ chức triển khai công việc vừa chặt chẽ, vừa tạo sự chỉ động, linh hoạt cho mỗi cá nhân; phân công rõ ràng đi đôi với kiểm tra, đôn đốc; không có trường hợp đảng viên vi phạm bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, Chi bộ Quốc phòng và An ninh đã làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với Thường trực Ủy ban, lãnh đạo Vụ Quốc phòng và An ninh trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo của Chi bộ với sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Ủy ban và lãnh đạo Vụ Quốc phòng và An ninh để đạt được mục tiêu đề ra. Để ghi nhận thành tích, đóng góp của Ủy ban, năm 2022, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương lao động hạng nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Quốc phòng và An ninh có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt, lấy nhiệm vụ chính trị, chuyên môn làm trọng tâm trong việc đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân. Các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Quốc phòng và An ninh xác định: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng tinh thần đoàn kết trong Chi bộ. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, đồng thời chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của đảng viên.

Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020 - 2022 Nguyễn Minh Đức phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Tổ đảng Thường trực Ủy ban và lãnh đạo Vụ Quốc phòng và An ninh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là lãnh đạo, tham mưu, phục vụ tốt việc tổ chức, triển khai thực hiện có chất lượng. hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Chi bộ cũng xác định rõ mục tiêu trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Chi bộ Quốc phòng và An ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản nhấn mạnh: Chi bộ Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, phát huy tốt kinh nghiệm, lợi thế của từng cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Đồng thời, Chi bộ Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo. Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đề nghị Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực Quốc phòng, An ninh. Cấp ủy cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Tổ đảng, Thường trực ủy ban, lãnh đạo Vụ để chủ động nắm bắt chương trình, kế hoạch hoạt động, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xác định những nội dung trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong từng giai đoạn để kịp thời đề ra phương hướng, biện pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Tổ trưởng Tổ đảng phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Tổ đảng, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới bày tỏ sự nhất trí với báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020-2022 và các ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới để lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị các đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, lựa chọn nhân sự xứng đáng để tham gia cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ tới.

Đồng thời đề nghị Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới quyết tâm hơn, hoạt động hiệu quả hơn và đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Tổ đảng và Thường trực Ủy ban, mở rộng quan hệ với các Bộ ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan và Văn phòng Quốc hội bảo đảm thống nhất, kịp thời, hiệu quả.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Phó Bí thư Chi bộ; các đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phan Quang Vinh, Dương Đức Chính làm Chi ủy viên. Đồng thời, với 100% đảng viên tham gia biểu quyết nhất trí, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022-2025./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Đại hội:

Các Đại biểu dự Đại hội làm lễ Chào cờ.

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Trần Minh Thái trình bày Báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thị Xuân phát biểu tại Đại hội.

Các đại biểu góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Tổ trưởng Tổ đảng phát biểu tại Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Tổ trưởng Tổ đảng bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đảng viên Chi bộ bầu Chi ủy Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ban kiểm phiếu Đại hội tiến hành kiểm phiếu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Tổ trưởng Tổ đảng và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đại biểu biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022-2025.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức