PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

06/10/2022 12:22

Sáng ngày 06/10 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản dự và chỉ đạo Đại hội.

ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Chi bộ Vụ Tài chính – Kế hoạch thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Cùng dự Đại hội có Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể (Văn phòng Quốc hội) Trần Hoài Nam, cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Tổng kết công tác Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Ngọc cho biết, trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và khối lượng công việc rất lớn, với tinh thần đoàn kết, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Công tác lãnh đạo của Chi bộ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022 được thực hiện tốt, qua đó giữ được sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đã duy trì và phát huy những nề nếp sinh hoạt định kỳ. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có tư tưởng chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu công tác tốt. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tham mưu, giúp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội theo quy định, trực tiếp tổ chức thực hiện kinh phí của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Vũ Thị Thu Nga phát biểu tại Đại hội.

Đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025, Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Ngọc nhấn mạnh: Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và chủ động, tích cực, tiếp tục phấn đấu duy trì Vụ Kế hoạch – Tài chính là đơn vị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội theo quy định của pháp luật. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, nêu cao tính dân chủ trong Vụ; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đánh giá cao Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã bám sát các văn bản, hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng ủy, làm tốt công tác chuẩn bị và đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Báo cáo chính trị của Chi bộ trình tại Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề ra phương hướng của nhiệm kỳ 2022 2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm và sáng tạo, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã chủ động, sát sao trong công tác chỉ đạo; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao đối với công tác kế hoạch, tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, kế toán, kiểm toán nội bộ, đảm bảo kinh phí hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Thay mặt ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản ghi nhận và đánh giáo cao những kết quả mà Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã đạt được. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ đã góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025, trong bối cảnh có những khó khăn và thuận lợi đan xen, công việc chuyên môn của Vụ Kế hoạch – Tài chính rất nhiều và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, nhiệm vụ của Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính và từng đảng viên chi bộ trong thời gian tới là rất nặng nề. Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đề nghị Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính quan tâm một số vấn đề:

Một là, Cấp ủy cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý kinh phí của Quốc hội; thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu quản lý và yêu cầu phục vụ. Công tác lãnh đạo của Chi bộ cần bám sát Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; hằng năm, có kế hoạch triển khai cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác đảng được giao; phân công trách nhiệm cụ thể trong Chi ủy, đến từng đảng viên và định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản ghi nhận và đánh giáo cao những kết quả mà Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã đạt được.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong sinh hoạt Chi bộ cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trên cơ sở Điều lệ Đảng; thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên.

Ba là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; Chi ủy và từng đảng viên nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo phải thật sự tiên phong, đoàn kết, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, nói đi đối với làm, nghiêm túc giữ vững kỷ luật Đảng, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, quan tâm công tác cán bộ, gắn việc đào tạo, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ với việc thực hiện chính sách cán bộ. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau; ý thức xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm là, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt Chi bộ cần có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác đảng của Chi bộ ở từng thời điểm.

Với quyết tâm chính trị cao của các đại biểu dự Đại hội, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tin tưởng Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Chi bộ đã đề ra.

Trong khuôn khổ Đại hội, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Vũ Thị Thu Nga được bầu làm Bí thư Chi bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Văn Ngọc được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Chi bộ cũng đã thông quan Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Vũ Thị Thu Nga phát biểu tại Đại hội.

Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Vũ Thị Thu Nga bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025.

Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025.
Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025 Vũ Thị Thu Nga tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022 Trần Văn Thắng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông quan Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng