THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT HỒ SƠ TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC.

04/01/2022 16:44

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, được sự đồng ý của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ngày 04/01/2022, Vụ trưởng Vụ Văn hoá, Giáo giục Vũ Minh Đạo có Thông báo số 02/TB-VHGD về việc xét hồ sơ tiếp nhận công chức về làm việc tại Vụ Văn hóa, Giáo dục - Văn phòng Quốc hội.

 

Thông báo số 02/TB-VHGD của Vụ Văn hoá, Giáo dục

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 52/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, ngày 04/01, Vụ Văn hóa, Giáo dục có Thông báo số 02/TB-VHGD về việc tiến hành xét hồ sơ, tiếp nhận công chức vào làm việc tại Vụ.

Theo đó, đối tượng xét hồ sơ tiếp nhận công chức về làm việc tại Vụ Văn hóa, Giáo dục - Văn phòng Quốc hội phải đảm bảo một số yêu cầu như: Về tiêu chuẩn điều kiện, phải là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Trong độ tuổi tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật; Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương; Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành phù hợp với các lĩnh vực ủy ban phụ trách (Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo ...).

Ngoài ra, Hội đồng xét tuyển sẽ có một số tiêu chuẩn, điều kiện ưu tiên đối tượng như: Ngoài các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực Ủy ban phụ trách, ưu tiên người có thêm chuyên ngành luật; có bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi, có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ; Đại học ngoại ngữ (tiếng Anh); Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực được tuyển chọn; Có khả năng tổng hợp, phân tích xây dựng báo cáo và các kỹ năng trong công tác xây dựng pháp luật...

Nội dung chi tiết, xem tại file đính kèm: