HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2022: ĐỔI MỚI MẠNH MẼ CẢ VỀ TƯ DUY VÀ PHƯƠNG THỨC

20/01/2023 16:49

Giám sát là một trong ba chức năng chính của Quốc hội. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, nhất là năm 2022 đánh dấu sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Thông qua hoạt động giám sát khẳng định tính đúng đắn của chính sách, pháp luật cũng như kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để kiến nghị bổ sung, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Lan Hương - Trọng Quỳnh