CẦN CÓ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÔI DƯ SAU SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

05/05/2022 14:31

Báo cáo việc sắp xếp các đơn vị hành chính với Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ có chính sách tinh giản biên chế riêng đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính để đảm bảo tính thống nhất trên cả nước.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 với Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ, việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại tỉnh Quảng Trị hiện nay đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về việc xử lý tài sản công, chi trả chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động dôi dư, cải thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp các tiêu chuẩn đô thị sau khi sắp xếp.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc tại các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp và việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cũ trước đây đã thực hiện sắp xếp một cách tiết kiệm và có hiệu quả. Tuy nhiên, do số lượng cán bộ, công chức của các xã, thị trấn sau khi sắp xếp nhiều, phải thực hiện tinh giản dần theo lộ trình nên không thể bố trí về một trụ sở. Trước mắt, hầu hết các xã, thị trấn mới đều sử dụng cơ sở vật chất và trụ sở làm việc của các xã cũ. Một số địa phương bố trí trụ sở khối đảng, đoàn thể riêng, trụ sở khối chính quyền riêng, chưa thực hiện việc cải tạo, xây dựng trụ sở làm việc.

Bên cạnh đó, việc chi trả chế chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động dôi dư đã được thực hiện kịp thời theo đúng quy định của Chính phủ và chính sách hỗ trợ của tỉnh. Tuy nhiên, Quảng Trị là tỉnh có khó khăn về ngân sách, chính sách hỗ trợ của tỉnh chưa bảo đảm khuyến khích cán bộ, công chức dôi dư nghỉ việc dẫn đến công tác vận động để cán bộ, công chức dôi dư thực hiện tinh giản còn gặp khó khăn.

Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng số cán bộ, công chức 33 xã, thị trấn trước khi sắp xếp là 612 người, số lượng sắp xếp, bố trí 17 xã, thị trấn mới theo quy định 354 người, dôi dư 258 người, đến nay đã giải quyết dôi dư được 137 người, còn 121 người dôi dư tiếp tục giải quyết theo lộ trình, số cán bộ công chức dôi dư hầu hết tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn, có năng lực công tác nên việc giải quyết tinh giản gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng báo cáo với Đoàn Giám sát về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021

Ngoài ra, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Trị có 02 thị trấn mới (thị trấn Cửa Tùng trên cơ sở nhập thị trấn Cửa Tùng cũ với xã Vĩnh Tân thuộc huyện Vĩnh Linh và thị trấn Diên Sanh trên cơ sở nhập thị trấn Hải Lăng với xã Hải Tho thuộc huyện Hải Lăng). Công tác sửa đổi, bổ sung các quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị đối với các thị trấn mới được các huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Uỷ ban nhân dân các huyện đã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục đầu tư công, trong đó đã quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng các công trình, hạ tầng để bảo đảm chất lượng đô thị.

Việc đánh giá, rà soát chất lượng đô thị của thị trấn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính được quan tâm triển khai thực hiện, Uỷ ban nhân dân các huyện đã đánh giá, rà soát chất lượng đô thị đối với các thị trấn sau khi sắp xếp để tập trung đầu tư nguồn lực xây dựng các thị trấn đạt các tiêu chuẩn đô thị theo quy định.

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng trụ sở mới ở các xã, thị trấn mới thực hiện sắp xếp, đảm bảo quy mô làm việc để tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân dân khi đến giao tiếp, giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, để khuyến khích cán bộ, công chức dôi dư thực hiện chính sách tinh giản biên chế, ngoài chính sách của Chính phủ, hiện nay Uỷ ban nhân dân tỉnh đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh theo hướng nâng cao mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ so với chính sách hiện tại để phục vụ việc giải quyết dôi dư cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn mới.

Tuy nhiên để đảm bảo tính thống nhất trong toàn quốc, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ có chính sách tinh giản biên chế riêng đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng ưu đãi hơn so với chính sách tinh giản biên chế hiện nay để đảm bảo cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính./.

Minh Thành