CÂN NHẮC CÁC YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ LỊCH SỬ, VĂN HOÁ TRONG VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

04/05/2022 11:33

Báo cáo việc sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 với Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng cần cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc trong công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 với Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên cho biết, Huyện ủy, chính quyền đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác sáp nhập đơn vị hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Đặc biệt đối với các đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt đến đội ngủ công chức, cán bộ, đảng viên Nhân dân từng thôn, tổ dân phố. Từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn hệ thống chính trị tại địa phương trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Trong giai đoạn 2019-2021, huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện sắp xếp xong 7 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp theo quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14. Theo đó, huyện Cẩm Xuyên sắp xếp 27 đơn vị hành chính cấp xã thành 23 đơn vị hành chính mới, giảm 4 đơn vị hành chính cấp xã.

Đánh giá về hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên nêu rõ, việc sắp xếp các đơn vị hành chính tạo điều kiện để cơ cấu, lựa chọn, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm, lựa chọn được những người có đủ trình độ, năng lực, tâm huyết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng giúp Uỷ ban nhân dân các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương, hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Trong quá trình sắp xếp bộ máy đã lựa chọn được những cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, tín nhiệm để bố trí đảm nhận các chức danh đảm bảo đúng quy định, từ đó góp phần đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó giúp các đơn vị hành chính cấp xã có đủ điều kiện để xây dựng quy hoạch một cách quy mô, tầm nhìn dài hạn, tăng cường khả năng thu hút đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; giảm đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển kinh tế vùng, hình thành các mô hình kinh tế lớn, tránh tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, thiếu quy hoạch.

Đặc biệt, hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng nông thôn được bổ sung đầu tư xây dựng, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính mới; hệ thống giáo dục, y tế được sắp xếp, kiện toàn; công tác đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân, các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển hệ thống y tế, giáo dục. Sau sáp nhập xã, hệ thống chính trị sớm ổn định và đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kinh tế có bước phát triển, xây dựng nông thôn mới khởi sắc, văn hóa, giáo dục, y tế từng bước được cải thiện, chính trị ổn định, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo niềm tin đối với nhân dân.

Đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tại buổi làm việc

Đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, hệ thống giao thông kết nối ở các xã chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; cơ sở vật chất tại các đơn vị sáp nhập còn khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, việc giải quyết công nợ từ các đơn vị còn gặp khó khăn, một số công trình dôi dư chưa có hướng giải quyết phù hợp, còn gây lãng phí; việc giải quyết cán bộ dôi dư cần thời gian và chính sách hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức.

Để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn tới, đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên cho rằng cần phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có trọng tâm, cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn. Gắn sắp xếp các đơn vị hành chính với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ. Bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, không để việc sắp xếp đơn vị hành chính tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

Ngoài ra, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cần căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội. Cùng với đó, trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để bảo đảm đúng số lượng quy định./.

Minh Thành