TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 22/02: UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CẢNH VỆ VÀ TỔNG KẾT KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5

22/02/2024

Tiếp tục Chương trình làm việc, chiều 22/02/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hôi Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 30: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG CHO KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 22/02: KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp chiều ngày 22/02/2024

Theo chương trình, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo và Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ  (1), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp; Tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV (2).

14h00: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, đầu giờ chiều ngày 22/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính. Bộ Quốc phòng, Ban Nội chính Trung ương cử cán bộ cấp vụ dự.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

14h01: Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày tờ trình tóm tắt về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Luật Cảnh vệ được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Qua 5 triển khai thi hành Luật xuất hiện một số vướng mắc, bất cập cần phải được xem xét sửa đổi, bổ sung, tập trung ở các nhóm vấn đề: Đối tượng cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ. Cụ thể:

Về đối tượng cảnh vệ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, cần thiết bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xác định là Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. 

Đối với nhóm đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng, Điểm đ, Khoản 4, Điều 10 Luật Cảnh vệ quy định tiêu chí hội nghị, lễ hội do Nhà nước tổ chức được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng chưa phù hợp với thực tiễn công tác cảnh vệ về bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật triển khai thực hiện công tác của lực lượng Cảnh vệ.  

Về biện pháp, chế độ cảnh vệ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Điều 11 và Điều 12 Luật Cảnh vệ không tách biệt giữa biện pháp cảnh vệ và chế độ cảnh vệ dẫn đến không xác định được đâu là chế độ mà đối tượng cảnh vệ được hưởng, đâu là biện pháp cảnh vệ mà lực lượng Cảnh vệ phải thực hiện.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ và điều kiện bảo đảm thực hiện công tác cảnh vệ, Điều 6 Luật Cảnh vệ năm 2017 quy định: "(1) Nhà nước xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. (2) Ưu tiên bảo đảm phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, kinh phí, khoa học và công nghệ; trang bị vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ". Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu cần có chính sách quy định đặc thù để đẩy mạnh xây dựng lực lượng Cảnh vệ. Do đó cần thiết giao Chính phủ quy định chi tiết để thực hiện hiệu quả trên thực tế.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn qua 05 năm thi hành, giải quyết các bất cập, vướng mắc của pháp luật về cảnh vệ. Dự thảo Luật gồm 02 Điều, Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Về nội dung cơ bản của Luật, Bổ sung giải thích một số từ ngữ tại Điều 3, gồm: “Chế độ cảnh vệ”, “Kiểm tra an ninh, an toàn”, “Kiểm nghiệm thức ăn, nước uống”, “Sử dụng thẻ, phù hiệu". Bổ sung đối tượng cảnh vệ là con người, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. chỉnh lý, sắp xếp thứ tự các chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Đồng thời quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng; cụ thể sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng. Bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10 Luật Cảnh vệ để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định cơ sở để áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ đối với người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam: "trên cơ sở có đi có lại". Đồng thời quy định cụ thể việc sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của sĩ quan cảnh vệ.

14h17: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, về sự cần thiết ban hành Luật, Thường trực UBQPAN nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật này với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Việc ban hành Luật này nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng trong thời gian gần đây, nhất là thể chế Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 và Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác cảnh vệ thời gian qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Về hồ sơ dự án Luật, Thường trực UBQPAN cho rằng rằng, hồ sơ dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ các tài liệu theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tập trung tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm thời gian trình Quốc hội và gửi cơ quan thẩm tra theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính khả thi của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ, các chính sách nêu tại Tờ trình số 56/TTr-CP và các quy định trong dự thảo Luật là phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ bản bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị rà soát và quy định trong luật các nội dung làm hạn chế quyền con người, quyền công dân; rà soát để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Công an nhân dân, Luật Cảnh sát cơ động, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công...

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung 15/33 điều của Luật Cảnh vệ, trong đó tập trung vào các chính sách lớn như sửa đổi, bổ sung đối tượng cảnh vệ, biện pháp cảnh vệ, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ, chế độ, chính sách đối với công tác cảnh vệ. Đa số ý kiến trong Thường trực UBQPAN nhất trí với phạm vi nội dung sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị rà soát toàn diện Luật Cảnh vệ hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ, tránh việc phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định hoạt động cảnh vệ ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để bảo đảm đầy đủ địa bàn của công tác cảnh vệ.

Về bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực UBQPAN nhất trí với việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng và đảm bảo tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ và chế độ, chính sách đối với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được xác định trong Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị. Việc bổ sung ba chức danh, chức vụ nêu trên là phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các vị trí này trong hệ thống chính trị.

Về sửa đổi quy định hội nghị, lễ hội thuộc đối tượng cảnh vệ (điểm c khoản 3 Điều 1), dự thảo Luật đã thu hẹp diện đối tượng cảnh vệ là hội nghị, lễ hội theo hướng áp dụng đối với hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ tổ chức và hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham dự. Đa số ý kiến trong Thường trực UBQPAN nhất trí với việc thu hẹp như dự thảo Luật.

Một số ý kiến đề nghị đối với đối tượng cảnh vệ là “đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức” cũng cần thu hẹp theo hướng chỉ khi có lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham dự. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị giữ nguyên các đối tượng cảnh vệ trên như quy định hiện hành và trong trường hợp cần thiết thì có thể bổ sung lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cảnh vệ.

14h28: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành và gợi ý một số nội dung tập trung thảo luận

Phát biểu điều hành và gợi ý một số nội dung tập trung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, ngày 16/02, Chính phủ đã có Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; ngày 20/02, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ dự thảo Luật này và có Báo cáo cụ thể về 4 nhóm vấn đề chung và 10 vấn đề cụ thể…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị phiên họp tập trung thảo luận về sự cần thiết của dự án Luật với những căn cứ như tại Tờ trình và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; xem xét đã đảm bảo đúng theo thủ tục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa? Các nội dung đã bảo đảm được tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hay chưa?; và phạm vi sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Chính phủ…

14h33: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo cũng như ý kiến của cơ quan thẩm tra, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, hồ sơ dự án luật đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đầy đủ đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng các yêu cầu để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp sắp tới. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc bổ sung đối tượng được bảo vệ, bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết đối với các đối tượng không thuộc đối tượng cảnh vệ được quy định để phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Đồng thời, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đồng tình bổ sung một số biện pháp cảnh vệ, điều kiện đảm bảo để thực hiện các biện pháp cảnh vệ, qua công tác phối hợp với lực lượng cảnh vệ, Bộ Công an trong đảm bảo các điều kiện cần thiết, đặc biệt trong các công tác đối ngoại. Đây đều là những biện pháp đã được thực hiện và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, vì vậy, việc luật hóa là cần thiết. 

Để hoàn thiện dự thảo luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị cân nhắc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 về chính sách đối với lực lượng cảnh vệ và công tác cảnh vệ để đảm bảo nêu rõ: Chính phủ quy định chi tiết về đảm bảo kinh phí, đảm bảo phương tiện hoặc điều kiện thực hiện… để tránh mơ hồ, thiếu rõ ràng trong văn bản pháp luật.

14h38: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh để thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Qua nghiên cứu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Hồ sơ Chính phủ chuẩn bị rất khẩn trương, đây cũng là nội dung được nêu trong Kế hoạch số 81 của UBTVQH.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét sau khi UBTVQH cho ý kiến thì có thể thông qua quy trình 1 kỳ họp tại Kỳ họp thứ 7 tới đây là rất kịp thời.

Góp ý liên quan đến hồ sơ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần rà soát lại các quy định có liên quan một số luật để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ và cụ thể hóa thêm các nội dung chưa thống nhất, chưa đồng bộ hoặc có mâu thuẫn, vướng mắc với các luật liên quan khác với quy định của Luật Cảnh vệ.

Về nội dung dự kiến Chính phủ đề xuất sửa đổi, trong đó bổ sung khoản 3 Điều 6 giao Chính phủ quy định chi tiết chính sách của lực lượng cảnh vệ và công tác cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng thấu hiểu tinh thần và mong muốn của Chính phủ là muốn có cơ sở để Quốc hội giao Chính phủ có thể quy định chi tiết để thực hiện nội dung quy định tại Điều 6. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết, Điều 6 có 2 nội dung: chế độ, chính sách đối với lực lượng cảnh vệ; chế độ trang bị ưu tiên về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cảnh vệ. Do đó, đề nghị Chính phủ làm rõ hơn chế độ, chính sách đối với lực lượng cảnh vệ.

Về bổ sung đối tượng cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng thống nhất đề xuất bổ sung 3 chức danh vào khoản 1 Điều 10 về đối tượng cảnh vệ như đề xuất của Chính phủ.

Về bổ sung đối tượng cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng thống nhất đề xuất bổ sung 3 chức danh vào khoản 1 Điều 10 về đối tượng cảnh vệ như đề xuất của Chính phủ.

Liên quan đến việc xác định lại tiêu chí về lễ hội, hội nghị là đối tượng cần bảo vệ, áp dụng các biện pháp cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, cần quy định cho chặt chẽ hơn và thu hẹp lại để đảm bảo tính khả thi và tập trung đúng vào các đối tượng để có các biện pháp cảnh vệ phù hợp. Đồng thời Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị cân nhắc khoản 4 Điều 10 của dự thảo Luật quy định sao cho đầy đủ hơn.

14h50: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, tuy nhiên đề nghị rà soát các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để đảm bảo tính thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng, sau phiên họp thẩm tra, Chính phủ cũng đã tiếp thu một số vấn đề và rút đi một số nội dung là phù hợp.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, đại biểu cho biết dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung 15/33 điều của Luật Cảnh vệ hiện hành, trong đó tập trung vào các chính sách lớn, đại biểu đề nghị rà soát lại toàn diện Luật Cảnh vệ hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung đầy đủ. Đại biểu cũng đề nghị xem xét về phạm vi điều chỉnh như ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh để xem đối tượng cảnh vệ ở nước ngoài đảm bảo đầy đủ địa bàn công tác của Cảnh vệ.

Về đối tượng cảnh vệ, dự thảo luật bổ sung thêm ba đối tượng cảnh vệ đó là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại biểu đồng ý với việc bổ sung này vì ba chức danh này đều là những chức danh có vị trí, tầm quan trọng trong hệ thống chính trị.

Quy định về hội nghị lễ hội thuộc đối tượng cảnh vệ, đại biểu cho biết dự thảo luật thu hẹp đối tượng cảnh vệ là hội nghị, lễ hội theo hướng áp dụng đối với Hội nghị lễ hội do trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ tổ chức và hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham dự. Đại biểu đồng ý với việc thu hẹp này, nhưng đề nghị làm rõ chủ thể nào trong Quốc hội, chủ thể nào trong Chính phủ…

14h54: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, qua thực tế công tác đối ngoại, việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ là cần thiết. Bày tỏ nhất trí với việc mở rộng đối tượng cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho rằng, về việc đảm bảo nguyên tắc “có đi có lại” trong hoạt động đối ngoại, ở nước ngoài có một số vị trí rất quan trọng và đóng vai trò rất cao trong bộ máy nhà nước, tuy nhiên ở nước ta lại có vị trí nhất định, vì vậy cần linh hoạt, chủ động trong hoạt động cảnh vệ, không nhất thiết phải duy trì theo vị trí, vai trò trong bộ máy sẵn có. 

Ngoài ra, nước ta đang có được vị trí, vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế, có thể tổ chức nhiều hoạt động quan trọng trong đối ngoại quốc tế mà không nhất thiết phải có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vì vậy, cần bổ sung quy định về công tác cảnh vệ trong các hội nghị quốc tế tổ chức tại nước ta mà không phải do ta chủ trì, để đảm bảo bao quát đầy đủ thực tiễn.

14h57: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, qua 5 năm tổng kết thực thi Luật Cảnh vệ hiện hành cho thấy nhiều nội dung cần phải có sửa đổi. Theo đó, lần sửa đổi này một mặt chủ động để bổ sung số các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thi hành Luật. Do đó, cần thiết phải có sửa đổi Luật này.

Qua nghiên cứu hồ sơ của dự án luật, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận công tác chuẩn bị dự án luật công phu. Hồ sơ dự án luật bảo đảm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung cơ bản cũng đã thể chế hóa các đường lối, quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ cơ bản đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và đáp ứng được yêu cầu tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng với chất lượng chuẩn bị như hiện nay, dự án Luật đủ điều kiện để trình với Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với nhau để tiếp thu tối đa từ sớm ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này để hoàn thiện hồ sơ dự án luật và có giải trình một cách thấu đáo để bảo đảm chất lượng dự án luật, đạt được sự đồng thuận cao.

Về các nội dung cụ thể về những đối tượng cảnh vệ chưa có quy định trong luật thì Chính phủ trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung là những trường hợp phát sinh đã tương đối ổn định, lâu dài và quy định thêm để thực hiện; và trường hợp đặc biệt, đột xuất nhưng chưa được quy định trong luật và cũng chưa trình được Quốc hội để bổ sung thì ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng quy định này là cần thiết trước thực tiễn linh động, phong phú; song cần có thuyết minh, giải trình kỹ hơn về trường hợp cần thiết.

Về quy định giao Bộ Công an quy định cụ thể về biện pháp cảnh vệ, Chủ tịch Quốc hội cho biết có ý kiến đề cập nên chăng tách thành 2 trường hợp. Một là những biện pháp cảnh vệ nào áp dụng chính thức, công khai thì quy định ngay trong luật này; còn những trường hợp khác chi tiết hơn, cụ thể, nghiệp vụ hơn thì Bộ trưởng Công an quy định hoặc các biện pháp cảnh bệ có thể có những quy định khung, trên cơ sở đó Bộ Công an hướng dẫn, nhất là những nội dung liên quan đến kỹ thuật, nghiệp vụ, bí mật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu cân nhắc thêm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý làm rõ mục tiêu thiết kế chính sách, có tổ chức lực lượng cảnh vệ tại địa phương không? hay chỉ là tham gia công tác cảnh vệ? còn cơ cấu tổ chức, biên chế bộ máy thì vẫn như hiện nay, tăng cường nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh để mà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

Về nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xác định cho rõ hơn để phân biệt với phạm vi của Bộ đội Cảnh vệ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để tránh chồng chéo, trùng lặp.

Liên quan đến cảnh vệ trong nước và ngoài nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thuyết minh kỹ lưỡng hơn khi trình Quốc hội như về quy định về mặt bảo vệ cụ thể và trong trường hợp phải tăng cường lực lượng, thuê xe, bảo vệ, phối hợp với các lực lượng để chủ động áp dụng những biện pháp cảnh vệ trong một số trường hợp; đồng thời cân nhắc quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hay giao cho Lực lượng Cảnh vệ quyết định để quy định rõ.

15h22: Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận

Thay mặt cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, ý kiến góp ý của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu chỉnh lý theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đồng thời sẽ có giải trình hợp lý, tường minh, dễ hiểu và thuyết phục hơn.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, các biện pháp cảnh vệ mang tính nghiệp vụ cao; trong khi đó các quy định cụ thể về biện pháp cảnh vệ là các quy định về cách thức, quy trình để thực hiện công tác cảnh vệ, những nội dung này mang tính nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và có chứa bí mật nhà nước do đó nội dung này giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết là phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho rằng, Luật hóa một số nhiệm vụ lực lượng Cảnh vệ đang triển khai thực hiện; cụ thể: xây dựng, diễn tập phương án để thực hiện công tác cảnh vệ, huấn luyện, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, huấn luyện nâng cao, huấn luyện đặc thù, diễn tập phương án tác chiến thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ; đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cảnh vệ cho Công an các đơn vị, địa phương; lực lượng tham gia thực hiện công tác cảnh vệ và lực lượng khác phục vụ nhiệm vụ cảnh vệ; quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ phục vụ công tác cảnh vệ. Giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ huấn luyện nâng cao, huấn luyện đặc thù, diễn tập phương án tác chiến, ra quân thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ.

15h30: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, cơ quan soạn thảo đã hoàn thiện hồ sơ dự án luật, tuy nhiên, thời gian gửi hồ sơ tài liệu về dự án luật còn chậm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu dương Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẩn trương, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị báo cáo thẩm tra sơ bộ, tổ chức phiên thẩm tra có chất lượng.

Hồ sơ dự án luật cơ bản đảm bảo các yêu cầu, tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi để bảo đảm các chính sách đề nghị được nhất quán, tránh sửa nhiều lần. Nội dung trình bày trong hồ sơ dự án luật cũng đã thể chế hóa đầy đủ các đường lối, quan điểm cơ bản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác cảnh vệ. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và toàn diện các ý kiến đã được nêu tại phiên họp. Sau phiên họp này, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo xây dựng thông báo kết luận, ban soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra chính thức và hoàn thiện báo cáo để trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, từ đó trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tới.

15h40: Nghỉ giải lao

 

16h01: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu điều hành nội dung tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tham gia phiên họp về nội dung này có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh….

Để bắt đầu thảo luận về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

16h02: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo về nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 mặc dù diễn ra trong 2,5 ngày vào thời điểm ngay sau Tết Dương lịch và sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với những kết quả đạt được rất quan trọng; Quốc hội đã xem xét, thông qua 02 Luật, 02 Nghị quyết.

Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 nhằm giải quyết kịp thời một số bất cập, hạn chế trong thực tiễn triển khai, có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cả nhiệm kỳ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các nội dung trình tại Kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao và quyết tâm chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trước những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay, thể hiện được tính linh hoạt, bám sát thực tiễn cuộc sống, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, người dân lên trên hết, trước hết. Đồng thời, thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, xuyên suốt, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị; sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, khẩn trương của các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ và các cơ quan hữu quan; sự tích cực, chủ động, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự theo dõi, giám sát và chia sẻ của cử tri, Nhân dân cả nước; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Về một số kết quả chủ yếu của Kỳ họp liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, dự thảo Luật trình tại Kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thảo luận qua nhiều vòng, nhiều bước; Quốc hội đã dành tối đa thời gian để thảo luận, tranh luận kỹ lưỡng, đi đến cùng đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo sát sao các cơ quan có liên quan nghiên cứu giải trình thuyết phục, tiếp thu đầy đủ ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Do đó, dự thảo Luật đã đạt được tỷ lệ tán thành cao khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả.

Về Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc Quốc hội ban hành Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh, ổn định và bền vững; tăng cường tính công khai, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế phổ biến; hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử lý nợ xấu, tình trạng sở hữu chéo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại có giá trị gia tăng cao.

Về Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết với 08 cơ chế đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước. Các quy định trong Nghị quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sau khi xem xét, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về các nội dung này để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, thúc đẩy phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển đảo quốc gia, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri, Nhân dân huyện đảo và cả nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, nhìn chung, chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5 được bố trí phù hợp, đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm thời gian để hoàn thành toàn bộ các nội dung của kỳ họp. Công tác điều hành các phiên họp khoa học, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm các đại biểu Quốc hội đăng ký đều được phát biểu thảo luận, tranh luận, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

16h08: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp và gợi ý một số nội dung tập trung thảo luận

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đầu năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triệu tập kỳ họp bất thường. Dù diễn ra trong thời gian ngắn song các nội dung trình Quốc hội đều đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của đại biểu Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận báo cáo của Tổng Thư ký trình bày đã khái quát nội dung của  kỳ họp, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đánh giá thêm sự cần thiết, ý nghĩa của kỳ họp, những vẫn đề cần tiếp tục lưu ý hoặc rút kinh nghiệm nhất là trong công tác phối hợp để tổ chức tốt hơn những các kỳ họp của Quốc hội trong thời gian tới.

16h10: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu

Đồng tình với báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, trong 4 nội dung cụ thể của Kỳ họp, có 2 nội dung do Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra, đây đều là những nội dung khó, phức tạp, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đúng hướng của lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Kinh tế có thể phối hợp với các cơ quan hữu quan, trong thời gian ngắn xử lý khối lượng công việc rất lớn. 

Bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Quốc hội đã hỗ trợ, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan đã tích cực hỗ trợ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, cần có sự bố trí thời gian hợp lý hơn nữa trong các Kỳ họp sau để đảm bảo Kỳ họp diễn ra hiệu quả, chất lượng hơn nữa.

16h16: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cơ bản nhất trí với báo cáo Tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Về các nội dung liên quan đến tài chính ngân sách được Quốc hội giao đặc biệt là liên quan đến việc bổ sung vốn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung, tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, Chính phủ, các cơ quan được Chính phủ giao cũng đã khẩn trương triển khai nghị quyết của Quốc hội kịp thời đưa vào Kỳ họp bất thường lần thứ 5, để giải quyết nhanh chóng nguồn vốn rất quan trọng của đất nước.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, một số nội dung như bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số các nội dung về tài chính, ngân sách khác trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 không kịp nên phải đưa vào Kỳ họp bất thường. Việc đưa vào kỳ họp bất thượng là cần thiết nhưng cũng cần rút kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị các nội dung về tài chính ngân sách hàng năm, nếu trình muộn sẽ không còn nhiều thời gian để triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả.

16h19: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, Kỳ họp bất thường diễn ra trong ba ngày, thời gian giữa hai đợt họp chỉ là một ngày, với khối lượng công việc lớn, việc đảm bảo chất lượng công việc là một thách thức và cũng là thành công lớn. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khẳng định, thành công của Kỳ họp bất thường lần này có dấu ấn lớn của sự chỉ đạo sát sao của các lãnh đạo Quốc hội, sự nhập cuộc tích cực của các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, những thách thức từ thực tế đã đòi hỏi rất nhiều sự chủ động, linh hoạt trong phối hợp giữa các Ủy ban, các cơ quan khi phải tiến hành khối lượng công việc nhiều trong thời gian rất ngắn. Các Ủy ban buộc phải kịp thời tiến hành công tác, nhanh chóng trao đổi, nếu thực hiện cách thức triển khai công việc thông thường thì sẽ không thể đạt được tiến độ đề ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các Ủy ban tập trung làm thật tốt, rà soát, hoàn thiện thật kỹ các dự án luật. 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần nhập cuộc tích cực từ sớm, từ xa, vừa bám sát các quy trình, thủ tục như quy định của pháp luật, vừa phải có sự linh hoạt, sớm bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ để chuẩn bị tốt nhất các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp sắp tới.

16h24: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu

Phát biểu ý kiến về báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn bày tỏ thống nhất với các nội dung Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV mà Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV là một Kỳ họp rất thành công trong bối cảnh giáp Tết nguyên đán, các cơ quan đều rất bận. “Mặc dù thời gian  diễn ra chỉ có vẻn vẹn trong 2,5 ngày nhưng Kỳ họp đã thông qua được 02 dự án Luật rất quan trọng, có ảnh hưởng rộng đến xã hội và doanh nghiệp. Đặc biệt là thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia – Nội dung rất có ý nghĩa đối với đồng bào các dân tộc”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho rằng, kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 5 cũng đã khẳng định rõ vai trò của Quốc hội, đặc biệt là dấu ấn lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan; sự chuẩn bị chu đáo của các Ủy ban của Quốc hội…

16h29: Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên họp

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau một ngày làm việc khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ 5 nội dung trong Phiên họp thứ 30. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và nhất trí thông qua việc ban hành Nghị quyết đối với giao bổ sung số lượng cơ cấu ngạch kiểm toán viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 và trong đó có cả công tác dân nguyện của tháng 12/2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV.

Về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cCác ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đồng tình đánh giá cao về việc tổ chức kỳ họp, cho rằng kỳ họp này được tổ chức là rất là cấp thiết. Quá trình đề ra chủ trương, triệu tập phiên họp kỳ họp, xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện và kết quả biểu quyết thông qua các dự án luật và các dự thảo nghị quyết đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến kỳ họp bất thường và đã thành công hết sức tốt đẹp, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết và yêu cầu kỹ lưỡng và chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước để kiến tạo, phát triển, đáp ứng cho yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, tháo gỡ những điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc trước mắt. Đồng thời tạo điều kiện cho một môi trường pháp luật, môi trường đầu tư kinh doanh lâu dài, căn cơ. 

Từ thực tiễn quá trình để cho Quốc hội xem xét và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là bài học rất quý trong xây dựng pháp luật và cho thấy những gì chúng ta quyết tâm, có cách làm tốt, có phương pháp phù hợp và có sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm thì đều có thể hoàn thành được.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải rút kinh nghiệm đối với những nội dung thường xuyên, định kỳ, nhất là về tài chính và ngân sách, các cơ quan cần phải có chủ động hơn, phải tăng cường phối hợp với nhau sớm hơn, tốt hơn để không cần thiết phải trình qua những kỳ họp bất thường.

Rút kinh nghiệm để tổ chức cho Kỳ họp thứ 7 tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải tăng cường hơn nữa về kỷ luật thời hạn để gửi tài liệu; đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của cả các cơ quan Quốc hội tăng cường đôn đốc, phối hợp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau cuộc họp Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát hành sớm các thông báo kết luận, đồng thời, các cơ quan tích cực chuẩn bị cho các phiên họp thường kỳ và phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 3.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Các bài viết khác