ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI: CỤ THỂ HÓA NGUYÊN TẮC “CÓ CHỖ Ở, ĐẢM BẢO THU NHẬP VÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG BẰNG HOẶC TỐT HƠN NƠI Ở CŨ”

21/02/2024

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 là bổ sung, hoàn thiện các quy định về quyền, trách nhiệm của nhà nước, công dân và người sử dụng đất đối với đất đai; Cụ thể hóa nguyên tắc “có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” khi nhà nước thu hồi đất.

THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ MINH NGÂN: LUẬT ĐẤT ĐAI ĐÃ CHUYỂN TỪ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BẰNG CÁC CÔNG CỤ HÀNH CHÍNH SANG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nêu rõ, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (gồm 16 chương, 260 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025) có nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện quyền và trách nhiệm của nhà nước, công dân đối với đất đai; về thu hồi, trưng dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với nhiều điểm với về trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước, công dân và người sử dụng đất.

Cụ thể, tại Chương II (gồm 14 Điều, từ Điều 12 đến Điều 25) đã quy định về quyền quyết định của Nhà nước đối với đất đai, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai; Trách nhiệm và những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

Đặc biệt, tại Điều 16 của Luật Đất đai quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; nguồn lực để thực hiện chính sách; đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Luật Đất đai cũng bổ sung 01 mục quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai. Bổ sung 01 điều quy định về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng, phản biện chính sách pháp luật về đất đai…

Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (tại Chương III, gồm 23 điều, từ Điều 26 đến Điều 48) của Luật Đất đai đã hoàn thiện quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo hướng: đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam thì có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước (cá nhân trong nước). Quy định nhóm người sử dụng đất gồm thành viên hộ gia đình thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân

Bổ sung quyền lựa chọn hình thức trả tiền cho thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Quy định cụ thể điều kiện thực hiện quyền của tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất mà có nhu cầu sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích được giao để sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thì được chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm.

“Người sử dụng đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phải nộp cho Nhà nước một khoản tiền tương ứng với số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn, giảm”, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết.

Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông qua cũng bổ sung quy định cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa trong hạn mức giao đất, trường hợp quá hạn mức thì phải thành lập tổ chức kinh tế, phải có phương án sử dụng đất trồng lúa và phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận.

Cụ thể hóa nguyên tắc “có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cũng cho biết, Luật Đất đai cũng bổ sung, hoàn thiện các quy định về thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Trong đó, Luật đã quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng; xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; các trường hợ khác, bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như: nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách…

Quy định cụ thể căn cứ, điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bổ sung một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh…

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không phân biệt theo đối tượng sử dụng đất như Luật Đất đai năm 2013.

 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã cụ thể hóa nguyên tắc “có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”  (Ảnh minh họa)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng với nhiều điểm mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường: được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở.

Đặc biệt, Luật đã cụ thể hóa nguyên tắc “có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” thông qua quy định tiêu chí khu tái định cư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm thực hiện tái định cư. Khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án.

Mở rộng thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với sự tham gia của đại diện Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đại diện của người sử dụng đất có đất bị thu hồi… để đảm bảo sự khách quan, minh bạch, sự tham gia của các bên liên quan.

“Luật số 31/2024/QH15 Quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đảm bảo nguyên tắc có sự tham gia của người dân ở các giai đoạn, đảm bảo nguyên tắc người có đất bị thu hồi được bồi thường, tái định cư trước khi thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đối với chủ sở hữu tài sản mà không đồng thời là chủ sử dụng đất, người bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất”, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân thông tin.

Lan Hương

Các bài viết khác