NĂM 2024, BỘ QUỐC PHÒNG TẬP TRUNG XÂY DỰNG, TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

08/02/2024

Năm 2023, Quân Ủy trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo 3 dự án Luật trình Quốc hội, trong đó, 2 dự án Luật đã được thông qua với số phiếu tán thành rất cao. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng pháp luật năm 2024, đó là trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua Luật Phòng không nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam:

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH: THÀNH QUẢ CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, năm 2023, Quân đội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm trước, nhiều lĩnh vực có bước đột phá. Vậy điều gì đã làm nên những kết quả nổi bật của Quân đội trong năm qua? 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, với nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung mang tính đột phá. Nổi bật là:

- Quân đội đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, đối sách phù hợp để xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội tiếp tục được nâng cao, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Toàn quân đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, kịp thời có mặt ở những nơi gian khổ nhất, hiểm nguy nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, thực sự là “đội quân chiến đấu trong thời bình”, góp phần tô thắm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

- Tập trung thực hiện tốt ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; giải thể, sáp nhập, điều chuyển, thành lập mới trên 1.400 tổ chức; sắp xếp, kiện toàn đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; tổ chức đăng cai, tham gia hội thi, hội thao trong nước và quốc tế đạt thành tích cao. Toàn quân luôn giữ vững nền nếp, chế độ công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chất lượng các mặt công tác được nâng lên.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 - Năm 2023, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trở thành điểm sáng trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế.

- Công tác xây dựng Đảng và xây dựng Quân đội về chính trị được đặc biệt coi trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng có tiến bộ mới, đạt kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Toàn quân có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phóng viên: Trong năm 2023, Bộ Quốc phòng đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội 3 dự án luật về quân sự, quốc phòng, trong đó có 2 luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Để đạt được sự đồng thuận cao như vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có những lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Năm 2023, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Quốc hội 03 dự án Luật về quân sự, quốc phòng; trong đó có 2 luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao, đó là: Luật Phòng thủ dân sự và Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Riêng đối với dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã được Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất tại kỳ hợp thứ 6 và dự kiến sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Có được kết quả như vậy, trước hết thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chủ động, tích cực của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng trong nghiên cứu, khảo sát thực tế để tham mưu, đề xuất các chính sách đưa vào các dự án luật.

Kết quả xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng năm 2023 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quốc phòng và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Khảo sát Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phục vụ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phóng viên: Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là dự án luật rất quan trọng không những đối với việc hiện đại hóa Quân đội, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vậy xin đồng chí cho biết quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật này như thế nào, để có thể đưa công nghiệp quốc phòng “đi trước mở đường”, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng dự án Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Trong đó, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật này thể hiện trên các nội dung sau:

Thứ nhất, dự thảo Luật cần bám sát và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; kế thừa, phát triển những quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành và nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm trên thế giới về xây dựng và phát triển CNQP; đồng thời, bổ sung những nội dung mới, giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay và những năm tiếp theo. Phải tạo được hành lang pháp lý vững chắc, phù hợp, có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để tạo ra những đột phá trong phát triển CNQP, đáp ứng nhu cầu bảo đảm vũ khí trang bị hiện đại cho Quân đội, Công an, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thứ hai, công nghiệp quốc phòng, an ninh cần phải đặt dưới sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ, tạo cơ chế gắn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng vai trò nòng cốt, chủ trì giúp Chính phủ quản lý Nhà nước trong xây dựng và phát triển CNQP, an ninh. Đây là nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CNQP, an ninh.

Thứ ba, xây dựng được cơ chế, chính sách để phát triển CNQP theo hướng lưỡng dụng, cần ưu tiên về nguồn lực cho phát triển; tăng cường sự hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các cơ sở CNQP, an ninh và công nghiệp dân sinh. Tính lưỡng dụng phải bảo đảm 02 chiều: CNQP, an ninh tập trung công nghệ nền, công nghệ lõi, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; đồng thời, huy động thế mạnh của công nghiệp dân sinh tham gia sâu vào quá trình phát triển CNQP, an ninh.

Lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam huấn luyện.

Thứ tư, phải có chính sách vượt trội cho hoạt động khoa học và công nghệ để đảm bảo phát triển CNQP, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực khoa học - công nghệ phục vụ CNQP, an ninh và công nghiệp quốc gia, tạo được môi trường đổi mới, sáng tạo, thu hút và gìn giữ được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Thứ năm, phải chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về CNQP, an ninh. Xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNQP, an ninh đảm bảo phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình mở rộng, đưa sản phẩm quốc phòng, an ninh ra thị trường quốc tế.

Thứ sáu, hệ thống tổ chức CNQP, an ninh phải bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc thù lĩnh vực quân sự, quốc phòng, phù hợp thế bố trí chiến lược của đất nước. Tổ chức lại các cơ sở CNQP nòng cốt, tiến tới thành lập một số Tập đoàn theo các lĩnh vực chuyên sâu quân sự, làm hạt nhân hình thành Tổ hợp CNQP.

Phóng viên: Hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vậy công tác xây dựng pháp luật của Bộ Quốc phòng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì trong năm 2024, thưa đồng chí?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động hơn nữa trong tham mưu, đề xuất xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật đã được Quốc hội thông qua năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng bộ của hệ thống pháp luật, sớm đưa pháp luật vào cuộc sống, tránh tình trạng luật chờ nghị định, thông tư. 

Đối với chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp tốt trong xây dựng pháp luật, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai và thông qua tại kỳ họp thứ 7; đồng thời tổ chức xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật này.

Hai là, hoàn chỉnh dự án Luật Phòng không nhân dân để Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất tại kỳ họp thứ 7; tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, báo cáo Chính phủ, Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Ba là, tổ chức xây dựng dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Pháp lệnh Bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Bốn là, hoàn thành việc tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp làm cơ sở tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng trong tình hình mới.

Năm là, tổ chức xây dựng các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều chỉnh các hoạt động về quân sự, quốc phòng, cơ yếu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng Quân đội.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023.

Phóng viên: Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Quân đội. Để tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Quân đội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì trong năm 2024, thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Đảng, đất nước và Quân đội. Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Trước hết, toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

- Hai là, Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

- Ba là, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Yêu cầu đặt ra là: Phải bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước các mối đe dọa của thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác.

- Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Triển khai chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; tổ chức tốt đại hội thi đua quyết thắng các cấp giai đoạn 2019-2024 và Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

- Năm là, triển khai đồng bộ, có chất lượng các mặt công tác: Hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch - đầu tư, khoa học quân sự, pháp chế, tư pháp và thanh tra trong Quân đội; phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; tiếp tục mở rộng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổ chức tốt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai.

Phóng viên: Trân trọng cám ơn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Nhân dịp năm mới, kính chúc đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Xin chúc cho Quân đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm nay!

Khắc Phục

Các bài viết khác