ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

26/09/2023

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dự kiến chương trình công tác năm 2024 đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ chủ trì cuộc làm việc.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ BỘ, NGÀNH VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2023 là thời điểm then chốt, năm đánh dấu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Về cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nói chung, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nói riêng đã nỗ lực, chủ động trong chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, thể chế, hành lang pháp lý trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được hoàn thiện, nhiều Đề án đã được xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết và phân công triển khai thực hiện, một số văn bản theo thẩm quyền đang trong quá trình xây dựng, xin ý kiến và hoàn thiện, góp phần triển khai hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp; công tác truyền thông, tư vấn hướng nghiệp được đẩy mạnh ở nhiều cấp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội; việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đạt được kết quả quan trọng về công tác tuyển sinh về tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nói chung, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nói riêng đã tập trung triển khai có hiệu quả các tiểu dự án về phát triển giáo dục nghề nghiệp ở các vùng nghèo, vùng khó khăn, khu vực nông thôn,… thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, về Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và về Xây dựng nông thôn mới…

Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình báo cáo tại buổi làm việc

Việc triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đồng thời còn băn khoăn về một số vấn đề bất cập, hạn chế; công tác phối hợp trong quản lý giáo dục nghề nghiệp vẫn còn hạn chế, vướng mắc; công tác xây dựng thể chế chưa được quan tâm đúng mức; bộ máy tham mưu thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp chưa thống nhất về cơ cấu tổ chức; đội ngũ cán bộ chuyên trách vừa thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động liên kết đào tạo ở một số ngành nghề, lĩnh vực còn hạn chế…

Cùng với đó, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn còn phân tán, chồng chéo trong quản lý, trùng lặp về ngành, nghề đào tạo; tình trạng dồn, ghép, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng hành chính, cơ học vẫn diễn ra ở các địa phương, chậm được khắc phục; việc triển khai mô hình trung tâm quốc gia tại 3 miền; công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng còn gặp nhiều khó khăn; công tác tư vấn, hướng nghiệp và phân luồng học sinh theo học các trình độ giáo dục nghề nghiệp chưa thực sự hiệu quả; cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo về xu thế của thị trường lao động và nhu cầu nhân lực các trình độ giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế…

Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng

Về tài chính, ngân sách, việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch; việc phân bổ, giao dự toán, giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đối với giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện được…

Trong thời gian tới, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mong muốn Quốc hội ưu tiên phân bổ ngân sách cho phát triển giáo dục nghề nghiệp, nhất là phát triển giáo dục nghề nghiệp ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; Chính phủ ưu tiên bố trí kinh phí cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo và các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đẩy mạnh đào tạo nghề chất lượng cao và đào tạo lao động tại các khu vực khó khăn; các bộ, ngành cần ưu tiên, coi giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, từ đó có những hành động góp phần bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm…

Các đại biểu tại buổi làm việc

Qua thảo luận, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nói chung, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nói riêng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá đối với tình hình, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trong năm 2023; thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2024 trong từng lĩnh vực cụ thể.

Đối với các kiến nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương về các nội dung: bố trí kinh phí để thực hiện các Chương trình, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung đối tượng được hỗ trợ đầu tư…, Thường trực Ủy ban ghi nhận và sẽ nghiên cứu, trao đổi tại Phiên làm việc với các cơ quan liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ nêu rõ, năm 2023 là thời điểm then chốt, năm đánh dấu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và mười năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Để giáo dục nghề nghiệp đạt kết quả cao hơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tập trung làm tốt các nội dung như nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh triển khai các chương trình dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch đề ra; sắp xếp mạng lưới theo hướng mở, linh hoạt. Đồng thời, tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia tích cực vào giáo dục nghề nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế, công tác dự báo, định hướng, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu đào tạo của giáo dục nghề nghiệp; rà soát lại cơ chế chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, khắc phục bất cập trước mắt, nhằm thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp...

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ chủ trì cuộc làm việc

Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu

Các đại biểu tại buổi làm việc

Qua thảo luận, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nói chung, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nói riêng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đồng thời, cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá đối với tình hình, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trong năm 2023.

Bên cạnh đó, thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2024 trong từng lĩnh vực cụ thể

Đối với các kiến nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương về các nội dung: bố trí kinh phí để thực hiện các Chương trình, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung đối tượng được hỗ trợ đầu tư…, Thường trực Ủy ban ghi nhận và sẽ nghiên cứu, trao đổi tại Phiên làm việc với các cơ quan liên quan

Để giáo dục nghề nghiệp đạt kết quả cao hơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tập trung làm tốt các nội dung như nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh triển khai các chương trình dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch đề ra...

Thu Phương - Nghĩa Đức