NGHỊ QUYẾT SỐ 734/NQ-UBTVQH 15 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH PHÚ YÊN

02/03/2023

Ngày 28/02/2023, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật đối vói ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bô sung một so điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một so điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QHỈ2 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 52/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Quyết định số 800-QĐ/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Phủ Yên thi hành kỷ luật đảng viên; Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên tại Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 08/02/2023 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 14/TTr-BCTĐB ngày 23/02/2023, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 28/02/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật đối vói ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị quyết nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 do trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt phương án tái định cư, giao đất, cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân không đúng quy định của pháp luật về đất đai và Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 800-QĐ/TƯ ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Phú Yên về thi hành kỷ luật đảng viên.

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Tấn Chân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.