TOÀN VĂN PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHOÁ XV

02/03/2023

Sau khi được Quốc hội khóa XV bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam., Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức Tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu: