HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI 2022: PHÁT HUY TỐI ĐA LỢI THẾ CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO NGHỊ VIỆN

30/12/2022 18:15

Quán triệt sâu sắc chủ trương đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoạt động đối ngoại năm 2022 của Quốc hội có nhiều đổi mới mạnh mẽ. Việc tham gia có trách nhiệm tại các cơ chế hợp tác nghị viện song phương và đa phương đã thể hiện quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao của Quốc hội Việt Nam trong triển khai các cam kết quốc tế, góp phần nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Lan Anh - Trọng Quỳnh