VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 07/VBHN-VPQH LUẬT DOANH NGHIỆP

16/12/2022

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung năm 2022. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Doanh nghiệp do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 25/01/2022.

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 01/VBHN-VPQH LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Doanh nghiệp do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 25/01/2022.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Minh Hùng