HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TỐI CAO VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

29/11/2022 16:47

Chiều ngày 29/11, tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW CÒN LẠI CỦA 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT VIỆC PHÂN BỔ VỐN CÒN LẠI CỦA 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ BỔ SUNG VỐN NƯỚC NGOÀI CHO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn thường trực Đoàn Giám sát, thành viên Đoàn Giám sát; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ...; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình...

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát cho biết, đây là phiên họp đầu tiên triển khai hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Hội nghị đã nghe trình bày Kế hoạch giám sát và Quyết định phân công thành viên Đoàn giám sát – Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát; nghe ý kiến của các thành viên Đoàn Giám sát, ý kiến của đại diện các bộ ngành, địa phương: Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, Kiểm toán Nhà nước… góp ý vào Kế hoạch giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến trọng tâm, trọng điểm vào Kế hoạch giám sát và Quyết định phân công thành viên Đoàn giám sát – Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát để Đoàn giám sát tổng hợp và ban hành.

Giám sát tại 11 bộ, ngành liên quan; 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình bày Kế hoạch giám sát và Quyết định phân công thành viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ giúp việc Nguyễn Lâm Thành cho biết, mục đích của Đoàn Giám sát là đánh giá toàn diện, khách quan việc phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đánh giá công tác xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan. Làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan của tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện và sự phối hợp, lồng ghép 03 Chương trình mục tiêu quốc gia…

Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn Giám sát Nguyễn Lâm Thành trình bày Kế hoạch giám sát và Quyết định phân công thành viên Đoàn giám sát.

Nội dung giám sát, Đoàn Giám sát lựa chọn vấn đề trọng tâm giám sát về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, nguồn lực, địa bàn; chỉ đạo, điều hành, quản lý, cơ chế phối hợp; lồng ghép đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia; việc xây dựng, ban hành và nội dung các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách, lồng ghép phối hợp để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp.

Phạm vi giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2023 trong phạm vi, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phạm vi giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2023 trong phạm vi, nhiệm vụ của Chính phủ và các bộ, ngành và 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn Giám sát Nguyễn Lâm Thành cũng nêu cụ thể về tiến độ, nội dung, thời gian triển khai các hoạt động giám sát. Theo đó, dự kiến Đoàn Giám sát tổ chức làm việc với 11 bộ, ngành liên quan; tổ chức 3 đoàn công tác giám sát trực tiếp tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc lựa chọn các địa phương giám sát dựa trên tiêu chí đại diện vùng miền, mức độ thụ hưởng của các Chương trình mục tiêu quốc gia….

Giám sát giữa kỳ để phát hiện mô hình hay, sáng tạo và kịp thời điều chỉnh những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đa số ý kiến của các bộ, ngành địa phương, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ thống nhất với Kế hoạch giám sát do Đoàn Giám sát nêu và khẳng định sẽ chấp hành yêu cầu, bám sát mục đích, yêu cầu, thời gian, lộ trình triển khai; chủ động chuẩn bị các báo cáo làm việc với Đoàn Giám sát.

Một số ý kiến cho rằng, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu triển khai ở địa phương nên Đoàn Giám sát của Quốc hội tiến hành giám sát ở các địa phương là phù hợp để nắm bắt, thu thập đầy đủ thông tin về những bất cập, hạn chế, cách làm sáng tạo trong triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Việc giám sát tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cơ bản đảm bảo tính đại diện theo vùng miền, tuy nhiên có ý kiến đề nghị tăng thời lượng giám sát tại cơ sở đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bởi việc triển khai thực hiện và đối tượng thụ hưởng là người dân, đội ngũ cán bộ thôn bản, làng, xã nhằm nắm bắt thực tiễn ở cơ sở. Hơn nữa, qua phản ánh của Văn phòng Điều phối nông thôn mới một số tỉnh cho thấy việc lồng ghép 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đang gặp khó khăn, mong muốn Đoàn Giám sát chỉ rõ bất cập, đề ra giải pháp khắc phục.

Hiện nay các cơ chế, chính sách thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản được Chính phủ và các tỉnh, thành phố ban hành đầy đủ để triển khai trong năm 2022 - 2023. Có ý kiến cho rằng, việc tổ chức giám sát giữa kỳ là chủ trương hay, thông qua giám sát sẽ kịp thời phát hiện mô hình cách làm hay, sáng tạo, nhưng cũng phát hiện tồn tại, vướng mắc, bất cập để kịp thời điều chỉnh trong giai đoạn triển khai còn lại.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan phát biểu tại Hội nghị.

Một số thành viên Đoàn Giám sát cũng góp ý về nội dung Kế hoạch giám sát, trong đó đánh giá cao cơ quan thường trực và tổ giúp việc đã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, các thành viên trong Đoàn Giám sát chuẩn bị kỹ lưỡng đề cương, lịch trình và nội dung cụ thể.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan nhấn mạnh đây là cuộc giám sát rất đặc thù đối với 3 Nghị quyết của Quốc hội, có rất nhiều nhiệm vụ và nội dung cần thực hiện. Trong đó, việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội đối với từng Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến nhiều luật, vì vậy, việc giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; Cần chú trọng giám sát năng lực của các địa phương trong tích hợp chính sách và lồng ghép nguồn lực; Đề xuất mở rộng phạm vi giám sát đối với một số cơ quan có vai trò quan trọng trong lồng ghép chính sách và tích hợp nguồn lực…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn thường trực Đoàn Giám sát cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là vấn đề khó, phức tạp, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh của người dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Hơn nữa, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến nhiều luật, nhưng Đoàn Giám sát đã lường trước khó khăn nên đã cân nhắc bố trí thành phần Đoàn có đủ tính đại diên, đảm bảo chuyên môn… Kế hoạch giám sát chi tiết đã được lấy ý kiến nhiều lần, với mục tiêu điều chỉnh kịp thời việc triển khai và thụ hưởng chính sách; đồng thời đánh giá, phân tích kỹ hơn về việc thực hiện phân quyền, phân cấp, phân bổ nguồn lực đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Mục tiêu của chuyên đề giám sát là tiếp tục đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ghi nhận các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của đại diện các bộ ngành, thành viên Đoàn Giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Giám sát cho biết, Đoàn Giám sát sẽ tiếp thu, chỉnh sửa Kế hoạch giám sát theo hướng giám sát tập trung vào 03 trọng tâm, trọng điểm: Việc phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Việc triển khai ban hành chương trình, văn bản hướng dẫn, định mức, chế độ, tiêu chuẩn để triển khai các Chương trình; Sự lồng ghép, phối hợp, điều hành chung của Chính phủ và các bộ, ngành và các địa phương, sự vận hành của Ban chỉ đạo các cấp.

Mục tiêu của hoạt động giám sát là tiếp tục đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá việc triển khai trong thực tiễn có phù hợp, có gây ách tắc trong quá trình triển khai hay không?

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu kết luận Hội nghị.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần đầu Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tổng hợp đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Chuyên đề giám sát rất rộng, liên quan nhiều đối tượng, nhiều luật, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát cần tập trung vào 03 trọng tâm, trọng điểm. Làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm cá nhân, tổ chức, nhất là người đứng đầu trong tham mưu, xây dựng, ban hành chương trình hành động, từ đó đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, phát hiện kiến nghị, xử lý, tháo gỡ khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của thành viên Đoàn Giám sát, các Tổ giúp việc của Đoàn Giám sát khi tiến hành giám sát về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Yêu cầu Tổ trưởng Tổ công tác phát huy trách nhiệm, nhiệt huyết trong xây dựng kế hoạch giám sát, các nội dung làm việc, chủ động liên hệ với các bộ ngành, địa phương do mình làm Tổ trưởng để chuẩn bị chu đáo, có báo cáo đầy đủ, trọng tâm, đề xuất giải pháp với Đoàn Giám sát.

Các bộ, ngành, địa phương và đối tượng chịu giám sát chấp hành nghiêm Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch và đề cương của Đoàn Giám sát, nhất là Văn phòng điều phối của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với Đoàn ĐBQH và Hội đồng Nhân dân các địa phương, không yêu cầu bắt buộc tổ chức giám sát chuyên đề về lĩnh vực này, chỉ cần tổng hợp nội dung giám sát liên quan đến vấn đề này trong thời gian qua gửi Đoàn Giám sát.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” .

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu mở đầu Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan đề nghị nội dung giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn thường trực Đoàn Giám sát cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản về chính sách tín dụng đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Đại diện các bộ, ngành, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phát biểu góp ý vào Kế hoạch giám sát của Đoàn Giám sát.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu mở đầu Hội nghị.

Lan Hương - Nghĩa Đức

Các bài viết khác