NGHỊ QUYẾT SỐ 64/2022/QH15 MIỄN NHIỆM TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ 2021-2026

22/10/2022

Ngày 21/10, thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 64/2022/QH15 miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 QUỐC HỘI

Nghị quyết số: 64/2022/QH15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   


NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 55/2019/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-UBTVQH15-m ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước ngày 21 tháng 10 năm 2022,

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1

Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh do được phân công công tác khác.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2022.

 

  

 

 

Epas: 90471.               

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


(Đã ký)

 

     Vương Đình Huệ

 

Các bài viết khác