QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI NGÀY 06/10/2022

06/10/2022 18:25

''Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ tư; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí về dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 16 của UBTVQH; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự cuộc gặp mặt của Ban Thường trực Nhóm Nữ ĐBQH với Nữ lãnh đạo quản lý, nữ ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An...'' là những thông tin nổi bật về hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong ngày hôm nay (06/10/2022).

QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI NGÀY 05/10/2022

* Ngày 06/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ tư.

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận...

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây đã nhất trí về dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 10/10 đến 12/10 để cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, theo dự kiến chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; Cho ý kiến về các báo cáo: Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 09/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025); kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SẼ DIỄN RA TỪ NGÀY 10-12/10

* Chiều 06/10, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tổ chức Gặp mặt Nữ lãnh đạo quản lý, nữ Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An về thăm Hà Nội, thăm quan nhà Quốc hội, có cuộc trao đổi kinh nghiệm với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; ghi nhận sáng kiến thiết thực và ý nghĩa này và sự phối hợp tổ chức hoạt động của nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam và nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Qua nghe báo cáo của Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những đóng góp của các nữ đại biểu, đặc biệt là những nỗ lực trong thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, tham gia nhiệt tình và trách nhiệm đối với các hoạt động xã hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là hạt nhân, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Việc quan tâm, nâng cao năng lực công tác của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các cấp ủy Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KHÔNG NGỪNG NGHIÊN CỨU, LẮNG NGHE ĐỂ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NỮ ĐBQH VÀ HĐND TRONG LÒNG CỬ TRI

* Chiều ngày 06/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 về thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì Phiên họp.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) hiện có 07 Chương, 80 Điều. Dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở kế thừa các điều khoản cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành; bảo đảm tính tương thích, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và bám sát 07 Chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2021. Các nhóm Chính sách này đồng thời cũng bám sát các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cẩu của Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thay mặt cơ quan thẩm tra dự án Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, về cơ bản dự thảo Luật đã thể chế hóa và phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, cụ thể là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 CỦA UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG: THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của CHLB Đức” để nhận diện sự cần thiết khách quan, cơ sở khoa học và thực tế pháp luật Đất đai nhằm xác định những vấn đề cơ bản, trọng tâm cần hoàn thiện trong dự thảo Luật.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định, đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi đất nước. Tại Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”. Với vị trị đặc biệt quan trọng như vậy, việc quản lý, sử dụng đất đai luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước chú trọng và cũng bởi vậy, hệ thống chính sách trong lĩnh vực đất đai luôn được sự quan tâm và đã nhiều lần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Để nhận diện sự cần thiết, cơ sở khoa học và thực tế pháp luật đất đai nhằm xác định những vấn đề cơ bản, trọng tâm cần hoàn thiện, các đại biểu đã tập trung: Phân tích, đánh giá tổng quan về hệ thống pháp luật Đất đai của Việt Nam; So sánh, đối chiếu và đưa ra nhận định khách quan về thực trạng các quy định pháp luật Việt Nam và của Đức trong quản lý đất đai; Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật đất đai Việt Nam nhằm nhận diện những vướng mắc, khó khăn và những nút thắt pháp lý cần tháo gỡ, góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi.

Xem nội dung chi tiết tại đây: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHLB ĐỨC

* Sáng 06/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ - Chính sách, pháp luật về quyền sở hữu đối với tài sản ảo, tổ chức hội thảo ''Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về quyền sở hữu đối với tài sản ảo và khuyến nghị cho Việt Nam''.

Tại hội thảo các chuyên gia cho rằng, thuật ngữ Bitcoin, tiền ảo, tiền mã hóa ngày càng phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội. Mặc dù nhiều tổ chức quốc tế như Cơ quan đặc nhiệm tài chính quốc tế - FATF, NHTW Châu Âu – ECB, Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF, Hội đồng ổn định tài chính quốc tế đã đề cập đến khái niệm về tiền ảo, tiền mã hóa, tài sản mã hóa, tiền mã hóa ổn định giá trị, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, ở tầm quốc gia, thế giới có ít quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật riêng về tài sản mã hóa nói chung, tiền mã hóa (gồm cả tiền mã hóa không có đảm bảo như Bitcoin và tiền mã hóa ổn định giá trị), tiền ảo, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Theo các chuyên gia, trước bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, việc nghiên cứu kinh nghiệm quản lý tiền mã hóa của một số quốc gia trên thế giới để đề xuất một khuôn khổ chính sách quản lý, giám sát tiền mã hóa phù hợp cho Việt Nam là vô cùng cần thiết. Thông qua việc tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế, các đề xuất về quản lý, giám sát tiền mã hóa cho Việt Nam có thể giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi các nguy cơ lừa đảo, góp phần ổn định tài chính và giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế.

Xem nội dung chi tiết tại đây: KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN ẢO VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

* Tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu. Đây là Dự án Luật đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, mong đợi, cũng là nhiệm vụ lập pháp trọng tâm của cả nhiệm kỳ. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhằm đóng góp thêm những góc nhìn đa chiều, tổng hợp ý kiến chuyên sâu hoàn thiện trình dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới.

- Quan tâm đến vấn đề định giá đất, GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, nghiệm của bài toán định giá đất không phải là một hàm số chính xác, mà là một ước lượng thống kê với một độ chính xác nào đó dựa vào tập hợp các dữ liệu thống kê từ các kết quả giao dịch thành công trên thị trường. Đây là nguyên tắc định giá hàng loạt để quy định giá đất của Nhà nước phù hợp với giá trị thị trường.

Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, Nhà nước cần tìm mọi cách để giá trị thị trường được ghi trên các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đai. Khi văn hóa thị trường chưa cao, thì có thể quy định về thuế thu nhập từ chuyển quyền chỉ tính theo giá của nhà nước, không căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng. Khi giá trị thuế cao vượt mức thu nhập của dân thì hạ tỷ suất thuế xuống thấp. Định giá hàng loạt khác hoàn toàn định giá cho từng thửa đất cụ thể (định giá cụ thể) theo nhu cầu thị trường cho các bên có yêu cầu. Định giá cụ thể có nhiều phương pháp, tương ứng với hiện trạng hay quá trình đầu tư làm giá trị đất đai tăng lên. Định giá viên phân tích thửa đất cụ thể để lựa chọn phương pháp định giá phù hợp. Không có phương pháp định giá tổng hợp cho mọi trường hợp.

Xem nội dung chi tiết tại đây: GS.TS ĐẶNG HÙNG VÕ: NHÀ NƯỚC CẦN CÓ PHƯƠNG ÁN ĐỂ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG ĐƯỢC GHI TRÊN CÁC HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

- Đóng góp ý kiến về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, PGS.TS Lưu Đức Hải- Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh: Các quy hoạch sử dụng đất phải phục vụ về quản lý đất đai nói chung như hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên và phát triển bền vững. Quy hoạch sử dụng đất đai phải làm tăng giá trị kinh tế của đất đai một cách tổng thể và đáp ứng nhu cầu phát triển cả trong hiện tại và tương lai. Thông qua giá trị đất chuyển nhượng hoặc giá trị đất cho thuê được, chúng ta có thể đánh giá tính hiệu quả của phương án quy hoạch. Dựa vào quy hoạch giá đất có thể nâng cao ngay sau khi điều chỉnh. Giá đất thường phản ánh giá trị khai thác trong tương lai, hay đặt cược vào tương lai rất có thể bất định. Vấn đề khó khăn ở chỗ quy hoạch phải tìm cách đáp ứng nhu cầu trước mắt và tương lai lâu dài một cách ổn định.

PGS.TS Lưu Đức Hải cho rằng, quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo ngang bằng cho các dối tượng được tiếp cận với đất đai. Bởi vì đất ở đô thị lớn đặc biệt khan hiếm bởi luôn có sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo về cơ hội và khả năng tiếp cận đến nhà ở, đến nguồn tài chính dành cho nhà ở. Khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở thường chậm hơn sự biến động về nhu cầu lao động.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PGS.TS LƯU ĐỨC HẢI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHẢI ĐẢM BẢO NGANG BẰNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TIẾP CẬN

- Để khắc phục những bất cập về giá đất, PGS.TS Phan Trung Hiền, Trưởng khoa Luật, Đại học Cần Thơ nêu quan điểm, cần bổ sung vào Dự án Luật việc bổ sung nguyên tắc đầu tiên là: “Việc định giá đất phải công khai, minh bạch và dân chủ và thực hiện trách nhiệm giải trình”. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định công khai tất cả các chứng thư định giá đất và hồ sơ, quy trình định giá đất cho người dân có đất bị thu hồi trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Cùng với đó, việc xác định giá đất cụ thể nên tiến hành theo 2 bước, gồm: Quy trình chuyên môn; Quy trình hành chính. Quy trình hành chính (phê duyệt giá đất cụ thể) có thể có Chủ tịch UBND, các Sở ngành và UBND cấp huyện tham gia. Tuy nhiên, quy trình chuyên môn (Hội đồng thẩm định giá đất) nên giao về cho các chuyên gia tư vấn độc lập, thành viên thuộc các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, nếu có tham gia cũng phải dưới 50% thành phần của Hội đồng thẩm định.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PGS.TS PHAN TRUNG HIỀN: VIỆC ĐỊNH GIÁ ĐẤT PHẢI CÔNG KHAI, MINH BẠCH, DÂN CHỦ VÀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

- Quan tâm tới một số vấn đề về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính Nguyễn Tân Thịnh cho biết, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục khẳng định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước quyết định chính sách tài chính về đất đai, nhưng xác định rõ hơn việc Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chính sách hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi.

Để bảo đảm tài chính đất đai thực sự là công cụ hữu hiệu trong quản lý đất đai, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính Nguyễn Tân Thịnh cho rằng, nếu các khoản thu tài chính từ đất đai là phí, lệ phí thì nằm trong khoản thu “phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai”; nếu không phải là phí, lệ phí thì các khoản thu từ dịch vụ công được xác định là nguồn thu hợp lý, hợp lệ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ phù hợp để cung cấp dịch vụ công, được quy định đầy đủ tại pháp luật có liên quan về doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập nên không cần thiết phải ban hành quy định riêng.

Xem nội dung chi tiết tại đây: XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI): CẦN LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

- Theo Luật sư Trần Sỹ Tiến – Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT, Luật Đất đai 2013 có một số hạn chế nhất định. Theo đó, tuy thủ tục hành chính giải quyết cho người dân đã được giảm bớt một số khâu, một số bước nhưng quá trình xử lý hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính vẫn còn kéo dài; một số giấy tờ yêu cầu người dân cung cấp không thật sự cần thiết, đặc biệt là các thủ tục về đăng ký đất đai do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế… Cùng với đó, người dân cần được công khai thông tin về việc giao đất, cho thuê đất hay giá đất từ phía cơ quan nhà nước nhưng trong luật chưa thỏa mãn điều này, từ đó dẫn đến nguy cơ phát sinh tham nhũng khi người dân không được biết, không giám sát được.

Luật sư Trần Sỹ Tiến cho rằng, việc sửa đổi Luật lần này cần chú trọng đến việc giải quyết các vướng mắc trong việc giải quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cụ thể là các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuẩn chỉnh hơn về thời hạn xử lý hồ sơ cấp đất; thủ tục khiếu nại, giải quyết tranh chấp về đất đai… Bên cạnh đó, cần quan tâm đến vấn đề nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất, tăng khả năng tiếp cận đất cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư về đất cũng như tạo đà phát triển kinh tế xã hội. Qua đó tạo điều kiện để người dân tiếp cận, am hiểu, nâng cao chất lượng cuộc sống và được bảo vệ bởi hành lang pháp lý vững chắc.

Xem nội dung chi tiết tại đây: LUẬT SƯ TRẦN SỸ TIẾN: LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) CẦN CHÚ TRỌNG GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

* Tại Phiên họp vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá tham nhũng được kiểm chế, tuy nhiên tội phạm tham nhũng trong cơ quan bảo vệ pháp luật có diễn biến phức tạp. Khắc phục tình trạng này, Thủ tướng đã ban hành Công văn số 890/TTg –V.I về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, định hướng hoạt động cho giai đoạn tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng là "chống giặc nội xâm", phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng; trong đó, phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là đột phá, quan trọng. Để chủ động, tích cực phòng ngừa, cần phải tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về kinh tế - xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế còn có những hạn chế, tính ổn định và khả năng dự báo chưa cao; một số quy định còn chưa đồng bộ, thống nhất. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý; một số quy định còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung…

Xem nội dung chi tiết tại đây: CẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

* Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng phê duyệt ngày 03/6/2020, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã đạt được những kết quả rõ nét, đặc biệt là nhận thức về chuyển đổi số không ngừng được nâng cao.

Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại, ngày 27/9/2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Theo đó, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản...

Xem nội dung chi tiết tại đây: NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ TOÀN DÂN KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG CAO

* Sáng ngày 06/10 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản ghi nhận và đánh giáo cao những kết quả mà Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã đạt được. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ đã góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025, trong bối cảnh có những khó khăn và thuận lợi đan xen, công việc chuyên môn của Vụ Kế hoạch – Tài chính rất nhiều và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, nhiệm vụ của Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính và từng đảng viên chi bộ trong thời gian tới là rất nặng nề. Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đề nghị Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính quan tâm 5 vấn đề:...

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đánh giá cao hoạt động Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ qua đã có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác được lãnh đạo Văn phòng Quốc hội giao.

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời đề nghị Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cấp ủy cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan; thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm tiến độ các nội dung, đề án trong Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ, chế độ, chính sách cho công chức, người lao động trong cơ quan, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và các công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức - Cán bộ.…

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI BỘ

* Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, sáng ngày 06/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng ghi biên bản và tổng hợp ý kiến Đại biểu Quốc hội tại phiên họp Tổ.

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, công tác ghi biên bản và tổng hợp ý kiến Đại biểu Quốc hội tại Tổ đã từng bước được cải thiện, được các đồng chí Lãnh đạo quan tâm và đánh giá cao. Trước những yêu cầu có tính khách quan nhằm đáp ứng những nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác này vẫn được Lãnh đạo Quốc hội quan tâm và là một trong những khâu quan trọng nhằm cung cấp thông tin kịp thời để tiếp tục hoàn thiện công tác giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quy trình xây dựng Luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

Xem nội dung chi tiết tại đây: BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GHI BIÊN BẢN VÀ TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP TỔ

*  Trong hôm nay (06/10), nhiều Đoàn ĐBQH các địa phương đã tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội và lấy ý kiến góp ý cho các Dự án Luật sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới:

- Sáng 06/10, Đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh gồm: ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách; ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Trà Cú và gần trên 80 cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH, trong đó có ý kiến cần có chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ không chuyên trách ở địa phương, cán bộ cơ sở, người có công với cách mạng; về tình hình an ninh trật tự địa phương; các vấn đề về thủy lợi, đường nông thôn, cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, giải pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa...

- Sáng 06/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng gồm các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã: Quý Quân, Trường Hà, Sóc Hà, Ngọc Đào và thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng) trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị: Nhà nước đầu tư, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện sau sáp nhập; đầu tư làm đường nông thôn, mương thủy lợi các xóm, xã khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm; thi công đường Hồ Chí Minh khu vực trước trụ sở UBND xã Trường Hà không có rãnh thoát nước một bên đường gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực...

- Sáng 06/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam gồm các ông: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri các xã Quế Phong, Quế Long, Quế An, thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Bày tỏ phấn khởi trước những thành quả lớn của cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng, cử tri Quế Sơn cũng phản ánh đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến phát triển sản xuất và đời sống dân sinh. Theo đó, cử tri kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí nâng cấp, cải tạo một số nghĩa trang liệt sĩ; đầu tư mở rộng, nâng cấp, bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

- Sáng 06/10, bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với các tổ chức hợp tác xã của tỉnh trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đây là buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề đầu tiên với các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nên có rất nhiều ý kiến kiến nghị sâu, đề cập đến những vướng mắc, khó khăn hiện nay mà các hợp tác xã đang gặp phải. Theo đó, đại diện các hợp tác xã trong tỉnh đã kiến nghị một số vấn đề như: các hợp tác xã hiện nay chưa tiếp cận được các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, chính sách dành riêng cho hợp tác xã còn khiêm tốn; việc thực hiện sổ đỏ ở các hợp tác xã vô cùng khó khăn; các thành viên hợp tác xã chưa được đào tạo các kiến thức cơ bản về bảo vệ thực vật, quy trình sản xuất sạch, nên việc trái sầu riêng vùng trồng Đa Mi chưa xuất khẩu như mong muốn vì vướng nhiều thủ tục.

- Ngày 06/10, tại xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất), tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị số 2 tỉnh Đồng Nai gồm các đại biểu: Lê Hoàng Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc với hơn 50 cử tri của huyện Thống Nhất. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri phản ảnh nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường và an sinh xã hội. Cụ thể như: tình trạng quy hoạch đất ở tràn lan dẫn đến đất trồng lúa và trồng rừng đang bị thu hẹp dần; việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn diễn ra; tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ Khu xử lý chất thải Quang Trung đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống gần địa điểm này./.

Minh Hùng

Các bài viết khác