CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM CHÍNH THỨC LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN

26/06/2022 18:52

Theo Thông cáo của Uỷ ban Đối ngoại, nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len từ ngày 28 - 30/6/2022.

 

Chủ tịch QUốc hội Vương Đình Huệ

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện John Mcfall (GIÔN MẮC-PHÔN) và Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle (LIN-XÂY HOI), Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len từ ngày 28 - 30/6/2022.