PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO DÂN NGUYỆN HÀNG THÁNG VÀ TRƯỚC KỲ HỌP

02/02/2023 11:51

Sáng 02/02, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Ban Dân nguyện về triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN ĐỐI NGOẠI

02/02/2023 11:34

Sáng 02/02, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Đối ngoại tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại song phương, đa phương; chủ động, linh hoạt trong triển khai công việc, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

02/02/2023 11:19

Sáng 02/02, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế về kế hoạch, tiến độ công việc năm 2023, trọng tâm đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Nhất trí với việc xác định dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nội dung trọng tâm, trọng điểm, được ưu tiên cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý Ủy ban tiếp tục phối hợp với cơ quan trong tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, để hoàn thiện dự thảo Luật

DỰ KIẾN 09 VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI) BÁO CÁO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

02/02/2023 10:22

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 09 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trong đó có 02 vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tới đây.

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 16/VBHN-VPQH NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

01/02/2023 19:43

Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 63/2022/QH15. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 08/7/2022.

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 15/VBHN-VPQH LUẬT GIÁ

01/02/2023 19:26

Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung 03 lần. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH Luật Giá do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 08/7/2022.

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 14/VBHN-VPQH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

01/02/2023 18:59

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung 02 lần. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 08/7/2022.

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 13/VBHN-VPQH LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01/02/2023 18:26

Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung 02 lần. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH Luật Khoa học và công nghệ do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 08/7/2022.

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 12/VBHN-VPQH LUẬT HẢI QUAN

01/02/2023 18:14

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung 03 lần. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH Luật Hải quan do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 08/7/2022.

NHỮNG NỘI DUNG LỚN TRONG QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

01/02/2023 16:54

Hôm nay (01/02/2023), Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức có hiệu lực. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ, hình thức làm việc, quan hệ công tác, quy trình, trách nhiệm giải quyết công việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các tin đã đưa: