ĐOÀN ĐBQH TỈNH NINH THUẬN: CHÚ TRỌNG LỒNG GHÉP GIỮA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KHẢO SÁT, TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

03/02/2024

Trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác. Trong đó, đối với hoạt động xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chú trọng việc lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành chuyên môn tại địa phương; chú trọng việc lồng ghép giữa hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri với hoạt động xây dựng pháp luật…

ĐOÀN ĐBQH TỈNH NINH THUẬN: KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, XỨNG ĐÁNG VỚI TRỌNG TRÁCH CỬ TRI GIAO PHÓ

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 bám sát chương trình hoạt động của Quốc hội và thực tiễn địa phương

Phát huy những thành tựu đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở Chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đoàn ĐBQH xây dựng phương hướng hoạt động trọng tâm trong năm 2024 như sau:

Về hoạt động xây dựng pháp luật: Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật năm 2024. Tổ chức việc lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật trình Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội trong năm, đảm bảo theo yêu cầu, đạt chất lượng; chú trọng việc lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành chuyên môn tại địa phương; chú trọng việc lồng ghép giữa hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri với hoạt động xây dựng pháp luật. Tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến góp ý vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội gửi đến các cơ quan của Quốc hội đảm bảo theo yêu cầu.

Tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia các hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội khi được mời.

Về hoạt động giám sát, khảo sát: Trên cơ sở Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tình hình thực tế của địa phương, Đoàn ĐBQH xây dựng Chương trình giám sát năm 2024 và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi về làm việc, giám sát, khảo sát tại địa phương. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác giám sát, khảo sát tại địa phương. Tăng cường thực hiện giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH.

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV

Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Dự kiến trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kịp thời tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và các cơ quan, đơn vị địa phương gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kịp thời tập hợp, xem xét các văn bản trả lời các phản ánh, kiến nghị của cử tri của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, chính quyền địa phương và gửi đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan.

Về hoạt động tiếp công dân; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân; kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo theo quy định; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân do Đoàn ĐBQH và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh tăng cường công tác giám sát việc trả lời, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Về các hoạt động khác: Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và các hội nghị do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tăng cường các hoạt động xã hội, thăm hỏi các đối tượng chính sách trong tỉnh./.

Lê Anh