Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

01/02/2013 15:00

Một số văn bản, tài liệu Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

1. Báo cáo tổng hợp của Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Nội dung báo cáo(file bc tong hop cua CP ve tinh hinh ban hanh VB1.doc đính kèm)

Phụ lục 1(file bc tong hop_phu luc 1.doc đính kèm)

Phụ lục 2(file bc tong hop_phu luc 2.doc đính kèm)  

Phục lục 3(file bc tong hop_phu luc 3.doc đính kèm)

Phụ lục 4(file bc tong hop_phu luc 4.doc đính kèm)

2. Báo cáo tổng hợp của Tòa án nhân dân tối cao về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ ngày 01-01-2009 đến ngày 30-6-2012.

Nội dung báo cáo(file bc242TANDTC ve tinh hinh ban hanh VB.doc đính kèm)

Phụ lục 1(file bc242TANDTC_phu luc 1.doc đính kèm)            

Phụ lục 2(file bc242TANDTC_phu luc 2.doc đính kèm)

3. Báo cáo tổng hợp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian từ 01/01/2009 đến 30/6/2012.

Nội dung báo cáo(file bc3594VKSTC  ve tinh hinh ban hanh VBQPPL 2009-2012.doc đính kèm)

Phụ lục(file bc3594VKSTC_phu luc.doc đính kèm)

Biên bản tập hợp các phát biểu tại phiên giải trình của Uỷ ban Pháp luật:

 Buổi sáng ngày 24/12/2012( file BB go bang.doc đính kèm)