Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

01/01/2013

Một số văn bản, tài liệu Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

1. Báo cáo số 3037/BGTVT-PC ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ. (file : 3037.pdf đính kèm)

2. Báo cáo số 839/BCA-C61 ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công an về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an.(file 839.pdf đính kèm)

3. Báo cáo số 3620/BTC-BC ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính.(file 3620.pdf đính kèm)

4. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông đường bộ(file 47.pdf đính kèm)

5. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông đường bộ(file 1653.pdf đính kèm)

6. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông đường bộ(file 1774.pdf đính kèm)

Biên bản tập hợp các phát biểu tại phiên giải trình của Uỷ ban Pháp luật:

1. Buổi sáng ngày 24/4/2012( file: Bienban_S2442012.doc đính kèm)

2. Buổi chiều ngày 24/4/2012(file: Bienban_C2442012.doc đính kèm)

(Văn phòng Quốc hội)