Ngày Quốc hội. Nhạc và lời: Đỗ Nhuận

12/12/2015 10:48

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Chiến sĩ Việt Nam. Nhạc và lời: Văn Cao

13/12/2015 10:45

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Du kích ca (1944). Nhạc và lời: Đỗ Nhuận

15/12/2015 10:43

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Diệt phát xít. Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thi

16/12/2015 10:41

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Mười chín tháng tám. Nhạc và lời: Xuân Oanh

17/12/2015 10:40

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Lên đàng. Nhạc: Lưu Hữu Phước Lời: Huỳnh Văn Tiểng

14/12/2015 10:37

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Tiến quân ca (1944). Nhạc và lời: Văn Cao

18/12/2015 10:37

Ca khúc tiêu biểu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06-01-1946)

Ý Đảng lòng dân. Nhạc và lời: Xuân Cửu

01/12/2015 10:58

Tác phẩm: "Ý Đảng lòng dân" của Xuân Cửu (TP. Hà Nội) đoạt giải Khuyến khích.

Lời Bác sáng lòng người đại biểu nhân dân. Nhạc và lời: Tuấn Khương

02/12/2015 10:57

Tác phẩm: "Lời Bác sáng lòng người đại biểu nhân dân" của Tuấn Khương (Bắc Giang) đoạt giải Ba.

Chào mừng Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Đoàn Phi

03/12/2015 10:55

Tác phẩm: "Chào mừng Quốc hội Việt Nam" của Đoàn Phi (TP. Hà Nội) đoạt giải Ba.

Other news: