Nhớ lại phiên chất vấn đầu tiên tại quốc hội cách đây 69 năm

09/12/2015 09:59

Chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp của Quốc hội và đại biểu Quốc hội đối với các cơ quan và cá nhân phụ trách các bộ máy công quyền nhằm bảo đảm việc thực thi luật pháp và bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của người dân-cử tri. Hiện tại, việc tổ chức các phiên chất vấn trực tiếp có truyền hình đang thu hút sự chú ý của cử tri và cũng là vấn đề mà Quốc hội quan tâm để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thực thi chức năng quan trọng này.

Ngoại giao nghị viện góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước

09/12/2015 09:56

Gần 70 năm qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ tích cực cho ngoại giao Nhà nước và bổ sung cho ngoại giao nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc Đổi mới toàn diện và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội

09/12/2015 09:54

Chức năng giám sát của Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và trong việc khẳng định vị thế, vai trò của Quốc hội. Hiến pháp năm 2013 đã tạo một bước tiến mới trong việc phân công rõ ràng hơn nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ, là cơ sở quan trọng cho lập pháp kiểm soát quyền lực của hành pháp.

Tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, đảm bảo đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri

09/12/2015 09:52

Tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, đảm bảo đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri là một trong những nhân tố quyết định chất lượng hoạt động của đại biểu, của Quốc hội. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tạo niềm tin, sự gắn bó của cử tri với đại biểu.

Tổ chức và hoạt động của ủy ban thường vụ Quốc hội theo các quy định của hiến pháp 2013 đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới

09/12/2015 09:35

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay). Để thực hiện quyền của người dân trong một nước độc lập, ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trên quy mô toàn quốc bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội khóa I (tức Nghị viện Nhân dân). Từ đó đến nay đã qua 13 khóa, bằng 70 năm, với không biết bao nhiêu biến đổi, thăng trầm của đất nước, biết bao nhiêu xương máu các thế hệ người Việt Nam đã đổ xuống để có được nền độc lập hôm nay.

Một chặng đường của Quốc hội qua trải nghiệm của một đại biểu

09/12/2015 09:33

Ngày 06.01.2016 tới đây, Quốc hội được thành lập tròn 70 năm. “Ôn cố, tri tân” như người xưa vẫn nói, là việc làm cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, và sau đó toàn bộ bộ máy Nhà nước, trong đó có Quốc hội, sẽ được bầu lại.

Vai trò của Quốc hội trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

09/12/2015 09:29

Một trong 15 nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội quy định tại khoản 3, Điều 70 của Hiến pháp là : “ Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”.Trong tham luận này tôi tham gia làm rõ nội hàm của Điều khoản trên của Hiến pháp từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội và từ kinh nghiệm của bản thân tham gia thực hiện nhiệm vụ Đại biểu quốc

Quốc hội và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo tinh thần của hiến pháp năm 2013

09/12/2015 09:27

Một trong nhưng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức thi hành Hiến pháp 2013 sau khi có hiệu lực là công tác rà soát đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành nhằm xác định sự phù hợp của từng loại văn bản quy phạm pháp luật với các quy định mới của Hiến pháp để có các giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp.

Thành công của công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1946 ở Việt Nam và những bài học rút ra nhằm tiếp tục đổi mới công tác bầu cử trong thời gian tới

09/12/2015 09:25

Sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho quần chúng, phải "xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức".

Other news: