Hội thảo "Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển"

08/12/2015 18:38

Quốc hội tiếp tục đổi mới để bảo đảm thực thi có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng đòi hỏi của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Other news: